Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Consells escolars de centre

El consell escolar de centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre. En els centres públics la seva funció principal és participar en la presa de decisions en relació a aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre.

Cal tenir en compte que la LOMCE (Llei Orgànica per la millora de la qualitat educativa) ha comportat modificacions parcials de les lleis educatives anteriors de l'estat. En aquest sentit, i només pel que fa als consells escolars dels centres concertats, suprimeix la participació de l'Ajuntament com a membre nat en aquest òrgan. Així es deixa sense efecte la vinculació directe i com a membre de ple dret dels ens local amb l'òrgan màxim de representació dels centres concertats.

Pel que fa als centres públics, el nou marc legal atribueix menys funcions directives als consells escolars, i alguns dels principals documents de gestió dels centres ja no necessiten el vot favorable del consell per ser aprovats. De totes maneres, la funció dels consells escolars segueix sent important i permet a l’Ajuntament tenir un paper actiu en el principal òrgan de govern col·legiat dels centres públics.