Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Reglament

Art. 1. El Consell Escolar Municipal (CEM) de Vilafranca del Penedès és un òrgan i instrument de consulta i participació que l'Ajuntament de Vilafranca crea per a rebre assessoraments, informes i/o propostes de representants dels diversos sectors de la comunitat educativa local. Té el seu emparament normatiu en l'article 173 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació.

Art. 2. L'àmbit de treball del CEM se centrarà principalment en el conjunt de responsabilitats i de competències que té assignades l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès en els ensenyaments obligatoris i/o universals (de P3 a 4t d'ESO) del sistema escolar local, tot i que també podrà abordar aspectes que afectin altres etapes educatives (educació infantil de primer cicle, educació especial, ensenyaments postobligatoris, ensenyaments artístics o altres).

Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, el Consell Escolar Municipal tractarà els assumptes següents:

 • Els programes i actuacions relacionats amb les competències que la legislació atorga als municipi en els àmbits de la conservació, la vigilància i el manteniment dels edificis escolars públics (neteja, reparacions bàsiques, consergeries, etc). 
 • El seguiment de les actuacions i les normes municipals en la utilització dels espais i equipaments escolars en horaris o dies no lectius (activitats extraescolars, casals d'estiu, usos ciutadans...) 
 • Les aportacions i actuacions municipals relacionades amb el funcionament quotidià dels centres educatius (serveis socials bàsics, policia i seguretat, campanyes de salut, esport escolar...). 
 • El foment de les activitats que procuren la millora de la qualitat educativa (propostes pedagògiques –tallers, exposicions, espectacles, visites...- de departaments municipals, d'altres administracions o d'entitats vilafranquines). 
 • Les polítiques, programes i actuacions que afavoreixin el repartiment equilibrat de dificultats (necessitats educatives específiques i altres) entre tots els centres del municipi.
 • Les accions compensatòries per a corregir desigualtats econòmiques, socials i/o culturals de l'alumnat (programes d'ajuts econòmics a escolars, suport específic a alumnes amb problemes de mobilitat i altres).
 • L'acompliment de l'ensenyament obligatori i la lluita contra l'absentisme.
 • Els convenis i acords de col·laboració que es puguin establir amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat (Oficina Municipal d'Escolarització, Taula Mixta de Planificació, Comissió de garanties d'admissió...) i/o les institucions i els organismes educatius que afectin l'ensenyament en l'àmbit local.


Article 3. El Consell Escolar Municipal ajustarà el seu funcionament a les normes següents:

 • S'ha de reunir, com a mínim, un cop cada trimestre, encara que també es pot reunir de manera extraordinària si ho considera oportú el/la president/a o si ho sol·liciten una tercera part dels seus membres. 
 • La renovació dels membres del CEM es farà cada quatre anys. 
 • L'adopció d'acords es realitzarà, prioritàriament, per consens. Quan aquest no sigui possible, es farà mitjançant votació ordinària, a mà alçada. 
 • Per a una votació secreta serà necessari l'acord de la majoria simple dels membres assistents del Plenari del Consell Escolar Municipal. 
 • Cada membre del Plenari té un vot, i aquest no és delegable. 
 • Si un membre del CEM perd la condició de personal docent, alumne, mare o pare d'alumne o personal auxiliar ha de cessar immediatament, i serà objecte de substitució per una altra persona que acabarà el seu mandat quan hagués correspost a la persona substituïda. 
 • Els membres del Consell Escolar Municipal no són representants de cap centre educatiu en concret, sinó que assessoren i fan suggeriments per a la millora conjunta del sistema local d'ensenyament. 
 • Els representants en el CEM dels sectors de mares i pares, mestres i professors, alumnes i personal auxiliar o de serveis han de pertànyer als consells escolars de qualsevol dels centres educatius de Vilafranca del Penedès sostinguts totalment o parcialment amb fons públics. 
 • Les sessions del consell són convocades pel seu president o presidenta, indicant l'ordre del dia, amb una antelació mínima de cinc dies hàbils. Es faran servir totes les eines que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació. 
 • Per a tractar assumptes específics, es podrà demanar l'assistència d'experts, els quals tindran veu però no vot. 
 • La persona que assumeixi la secretaria aixecarà l'acta corresponent de cada sessió del CEM. 
 • Les actes del Consell Escolar Municipal seran documents públics i podran ser consultades per qualsevol membre de la comunitat educativa. 
 • Les actes hauran de contenir el llistat de persones presents en la convocatòria, les intervencions, les circumstàncies, lloc i temps en què s'hagi celebrat, així com els punt de l'ordre del dia, forma i resultat de les votacions i els continguts i dels acords. 
 • Les actes hauran d'anar signades per la/el secretària/ri amb el vist-i-plau del/la president/a del Consell Escolar Municipal i seran aprovades en la sessió posterior. 
 • Regiran supletòriament els preceptes sobre òrgans col·legiats que conté la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.


Composició, funcionament i funcions de possibles comissions de treball.

 • Composició:
  Haurien de tenir, com a mínim, tres membres, preferentment de sectors diferents. Un dels membres de la comissió de treball hauria de fer de coordinador davant el Plenari.
  S'autoritza l'assistència a les diferents comissions de treball als membres sortint, fins que s'acabi la tasca de treball encomanada.
  Les comissions de treball podran sol·licitar l'assessorament i estar oberts a persones que no formin part del CEM, en qualitat de tècnics o professionals en assumptes que es considerin necessaris.
   
 • Funcionament:
  Les comissions de treball seran constituïdes per temes concrets i específics a proposta del Plenari.
  El Plenari haurà d'exposar els motius de la necessitat de creació d'una comissió de treball, en el primer Plenari que se celebri.
  Cada comissió de treball establirà la seva previsió de reunions.
  Els/les coordinadors/es de cada comissió de treball seran els/les portaveus davant del Plenari del CEM.
  Funcions:
  a) Fer el seguiment de temes d'interès general recollits en aquest Reglament.
  b) Recavar informació i emetre el corresponent informe, que se sotmetrà a decisió del Plenari.
  c) Les que li siguin designades pel Plenari.


Article 4. El Consell Escolar Municipal estarà format per:

 • El regidor o la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que n'assumirà la presidència.
 • Els regidors o representants de l'Ajuntament, nomenats pel Ple a proposta de cada un dels grups municipals del consistori.
 • Vuit representants del personal docent dels centres educatius de Vilafranca, que elegiran entre ells en assemblea (o mitjà decisori i participatiu equivalent) els i les professionals docents que siguin membres dels diferents consells escolars de centre. Tanmateix, dos d'aquests representants podran ser elegits entre candidats proposats per organitzacions sindicals (en aquest cas, s'admet que no pertanyin a consells escolars de centres del municipi) o entitats representatives del sector.
 • Vuit representants de les mares i pares d'alumnes que elegiran en assemblea (o mitjà decisori i participatiu equivalent) el conjunt dels representants de les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) de centres docents de Vilafranca.
 • Vuit representants de l'alumnat dels centres docents, que elegiran en assemblea (o mitjà decisori i participatiu equivalent) el conjunt de delegats i delegades de l'ensenyament secundari obligatori (ESO).
 • Quatre representants del personal auxiliar o de serveis dels centres educatius de Vilafranca, que elegirà aquest personal en assemblea (o mitjà decisori i participatiu equivalent)
 • El CEM tindrà un/a secretari/ària, que serà un empleat o empleada pública de l'Ajuntament, que assistirà a totes les sessions amb veu i sense vot.

Vilafranca del Penedès, 26 de juny de 2012