Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Obtenir plaça

Criteris d'assignació de plaça^

La preinscripció escolar és un procediment administratiu per assignar una plaça a cadascun dels infants o joves que s'escolaritzen per primera vegada en un centre educatiu determinat.

Les famílies han de presentar una sol·licitud, indicant la llista ordenada de centres que demanen i especificant-ne les circumstàncies (residència habitual, si l'infant o jove té un germà o germana al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica...), per les quals s'obtenen punts.

Quan un centre educatiu rep més sol·licituds que places disponibles, s'aplica el sistema de puntuacions a les sol·licituds per decidir qui obté plaça de manera ordenada i transparent. Aquest sistema de puntuacions té en compte dos grups de criteris: els prioritaris, amb els quals s'ordenen les sol·licituds per puntuació, i els complementaris, que s'apliquen en cas d'empat en la puntuació.

Cal especificar, però, que en la preinscripció a l'educació secundària obligatòria (ESO), abans de res, es té en compte si les sol·licituds provenen d'un centre adscrit, ja que si és així aquestes sol·licituds s'assignen per davant de les que provenen d'altres centres.

Criteri d'adscripció del centre^

Aquest criteri només s'aplica en el pas de l'educació primària a secundària i té com a objectiu garantir la continuïtat dels estudis obligatoris quan els alumnes passen de primària a secundària. Les escoles d'educació primària estan adscrites a un o més centres d'educació secundària obligatòria. 
 
Aquest criteri té prioritat per damunt de qualsevol altre. És a dir, tot l'alumnat preinscrit en un institut i que hagi estudiat la primària en una escola adscrita a aquest institut, automàticament tindrà prioritat en l'assignació de places per davant de l'alumnat que provingui d'altres centres no adscrits, i amb independència del barem de punts de la resta de criteris.

Criteris prioritaris i complementaris. Barem.^

Criteris prioritaris.

Els criteris prioritaris i les puntuacions corresponents són els següents:

a) L'existència de germans o germanes que ja estudiïn en el mateix centre educatiu, 50 punts.

b) La proximitat geogràfica de l'escola al domicili de l'infant o jove, o al centre de treball del pare o mare, de 15 a 30 punts, en funció del que s'al·legui.

  • Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en la zona educativa del centre: 30 punts.
  • Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora, o de l'alumne o alumna quan sigui major d'edat, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne o alumna, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins la zona educativa del centre: 20 punts.
  • En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix districte municipal on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva zona educativa: 15 punts.
  • Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on és ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'escolarització: 10 punts.

Per aquest criteri no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat que s'acompleixi més d'un dels supòsits previstos.

c) Si el pare o la mare percep l'ajut de la renda garantida de ciutadania, 15 punts

d) L'expedient acadèmic, en el cas del batxillerat. Es calcula amb dos decimals la nota mitjana de l'expedient dels estudis que permeten l'admissió al batxillerat o, si l'alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament i se li assignen els punts corresponents a la nota mitjana.

Criteris complementaris.

Si hi ha un empat en la puntuació de les sol·licituds, s'aplica la puntuació dels criteris complementaris, que serveixen per desempatar. Els criteris complementaris i les puntuacions són els següents:

a) Que el pare, mare, tutor o tutora legal treballi en el centre en el moment de presentar la sol·licitud: 10 punts.

b) Quan l'alumne o alumna formi part d'una família nombrosa: 10 punts.

c) Quan l'alumne o alumna formi part d'una família monoparental: 10 punts.

d) Quan l'alumne o alumna té germans bessons: 10 punts.

e) Quan l'alumne o alumna es trobi en situació d'acolliment familiar: 10 punts.

f) L'existència d'un membre de la unitat familiar amb una discapacitat superior al 33%: 15 punts.

f) La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts.

Assignació de places^

Un cop confirmades les sol·licituds de preinscripció dels alumnes provinents d'escoles adscrites (en cas que n'hi hagi), i un cop determinada la puntuació, cada centre educatiu ordena totes les sol·licituds que ha rebut segons les seves puntuacions.
 
Si hi ha un empat en la puntuació de diferents sol·licituds i no hi ha prou places al centre per a totes, s'ordenen les sol·licituds en funció dels criteris complementaris. Finalment, si aquest criteri no és suficient, les sol·licituds s'ordenen a partir d'un número obtingut per sorteig, tenint en compte el número que prèviament ha estat atorgat a la sol·licitud de manera aleatòria.

Aplicació dels criteris d'adscripció i proximitat a Vilafranca del Penedès^

La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l'accés. En aquest sentit cal tenir en compte el següent:

  • Per al segon cicle d'educació infantil i educació primària, qualsevol família que visqui a Vilafranca del Penedès pot obtenir la màxima puntuació en sol·licitar un centre públic o privat concertat de la vila pel que fa al criteri del domicili habitual. Diem que Vilafranca no està zonificada, és una única zona educativa o àrea d'influècia. Per tant, qualsevol sol·licitud d'infants empadronats a Vilafranca i que demani plaça per a un nivell d'infantil 3 a 6è de primària en qualsevol centre de Vilafranca obtindrà els 30 punts.
  • Per a l'educació secundària obligatòria, l'àrea d'influència dels centres educatius de Vilafranca del Penedès pel que fa al criteri del domicili habitual inclou diversos municipis de la comarca: Avinyonet del Penedès, La Granada, Les Cabanyes, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Pacs del Penedès, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Santa Fe del Penedès, Vilafranca del Penedès i Vilobí del Penedès. Per tant, qualsevol sol·licitud d'alumnat empadronat en un d'aquests municipis i que demani plaça per a l'ESO en un centre educatiu de Vilafranca obtindrà els 30 punts.

Pel que fa al criteri d'adscripció, que només s'aplica en el pas de 6è de primària a 1r d'ESO, totes les escoles públiques dels diversos municipis que són de l'àrea d'influència de Vilafranca del Penedès per a l'educació secundària obligatòria (Avinyonet del Penedès, La Granada, Les Cabanyes, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Pacs del Penedès, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Santa Fe del Penedès, Vilafranca del Penedès i Vilobí del Penedès) estan adscrites a qualsevol dels instituts públics dde Vilafranca.