Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Admissió

Supòsits per a l'admissió al llarg del curs^

Quan ha finalitzat la presentació de sol·licituds en el termini de preinscripció escolar, les famílies poden presentar una sol·licitud d'admissió al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, només si es donen algun dels supòsits següents: 

  • Alumnat no escolaritzat a Catalunya. 
  • Canvi de residència a un altre municipi o districte, en el cas de Barcelona. 
  • Conveniència de canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d'assetjament escolar. 
  • Canvi de centre com a conseqüència de la imposició d'una sanció disciplinària consistent en la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre. 
  • Inici d'una mesura d'acolliment. 

Les comissions de garanties d'admissió comproven que les sol·licituds s'inclouen en aquests supòsits i valoren la concurrència de necessitats educatives específiques. 

Presentació de la sol·licitud^

Les sol·licituds d'admissió s'han de presentar a l’Oficina Municipal d’Escolarització de Vilafranca del Penedès. Amb la sol·licitud, cal presentar la documentació justificativa de la situació exposada.

La Comissió de garanties d’admissió del territori s’encarregarà d’analitzar la sol·licitud i determinarà el centre d’assignació, tenint en compte la disponibilitat de llocs escolars, les preferències de la família, l'equilibri en la distribució de l'alumnat i la proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques que s'hagi determinat per als centres educatius de la zona. 

Formulari de sol·licitud
 

Accessibilitat