Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Admissió

Supòsits per a l'admissió al llarg del curs^

Les famílies han de formalitzar aquest tràmit quan sol·liciten, fora del procés de preinscripció escolar, una plaça per al fill o filla en un centre educatiu sufragat amb fons públics per a l'educació infantil (3-6 anys), primària o secundària obligatòria.

La sol·licitud d'admissió es presenta en línia. Amb la sol·licitud, a més de la documentació identificativa que correspongui, cal adjuntar la documentació justificativa de la situació exposada per demanar plaça.

La comissió de garanties d'admissió del territori de residència s'encarrega d'analitzar la sol·licitud i determina el centre d'assignació, tenint en compte la disponibilitat de llocs escolars, les preferències de la família, l'equilibri en la distribució de l'alumnat i la proporció màxima d'alumnat amb necessitats educatives específiques que s'hagi determinat per als centres educatius de la zona.

Aquesta sol·licitud només s'atén si la família acredita algun dels supòsits següents:

  • Es tracta d'alumnat no escolaritzat a Catalunya.
  • S'ha produït un canvi de residència a un altre municipi o districte, en el cas de Barcelona.
  • Hi ha la conveniència d'un canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.
  • Es tracta d'un canvi de centre a conseqüència de la imposició d'una sanció disciplinària, que consisteix en la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.
  • Està motivat per l'inici d'una mesura d'acolliment.
  • Alumnat que no ha participat en la preinscripció i no pot continuar en el centre on està escolaritzat, atès que no ofereix els ensenyaments de la següent etapa educativa.

Presentació de la sol·licitud^

Si es disposa d'un certificat electrònic, es pot presentar la sol·licitud electrònica d'admissió. En cas contrari es pot presentar la sol·licitud d'admissió en suport informàtic.

Sol·licitud d'admissió electrònica

Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, el pare, mare o el tutor o tutora cal que s’identifiqui amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d'identificació idCAT Mòbil.

Si l'alumne o alumna per a qui es demana plaça escolar ha estat escolaritzat a Catalunya, en principi no cal adjuntar cap altra documentació identificativa, ja que és possible indicar l'identificador de l'alumne.

Si l'alumne o alumna no ha estat escolaritzat a Catalunya anteriorment, cal adjuntar a la sol·licitud la certificació electrònica de la inscripció de naixement o el llibre de família i, si la persona que presenta la sol·licitud no té la nacionalitat espanyola, també cal adjuntar el passaport o, en el cas d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país membre de la Unió Europea o el document d’identitat.

Sol·licitud d'admissió en suport informàtic

Si no és possible identificar-se electrònicament, aleshores cal utilitzar la sol·licitud d’admissió en suport informàtic i cal adjuntar sempre:

  • la certificació electrònica de la inscripció de naixement o el llibre de família
  • el document d'identitat de qui presenta la sol·licitud: DNI, NIE, passaport o, en el cas d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país membre de la Unió Europea.

Independentment del tipus de sol·licitud per la qual s'opti, sempre cal adjuntar la documentació que acrediti el supòsit que permet l’assignació de plaça a la sol·licitud.

https://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/admissio-centre-fora-proces-preinscripcio