Ajuntament de Vilafranca del del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats sempre pels canals web i xarxes socials de fonts oficials i fiables, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Formació professional

Conjunt d’accions formatives que capaciten per al desenvolupament qualificat de les diverses professions, l’accés a l’ocupació, la progressió professional i la participació activa en la vida social, cultural i econòmica. Inclou la formació professional inicial i la formació professional per a l’ocupació

Formació professional inicial^

La formació professional inicial s'organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.

Els cicles s'agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable: n'hi ha de 2.000 i 1.400 hores. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra part a la formació pràctica en centres de treball. Un cicle formatiu de 1.400 hores correspon a un curs acadèmic, mentre que un cicle de 2.000 hores correspon a dos cursos acadèmics.

Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior.

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l'any en què es fa la prova. Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

També s'hi pot accedir amb el títol de tècnic de formació professional. Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Institut Alt Penedès (centre públic)
Codi centre: 08035362
Oferta educativa: ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior (12-18 anys)
Especialitats:

 • Batxillerat: Humanitats i ciències socials, Ciències i tecnologia.
 • Cicles formatius de grau mitjà: Instal·lacions elèctriques i automàtiques, Mecanització.
 • Cicles formatius de grau superior: Automatització i robòtica industrial, Programació de la producció en fabricació mecànica.

Institut Eugeni d'Ors (centre públic)
Codi centre: 08031459
Oferta educativa: ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior (12-18 anys)
Especialitats:

 • Batxillerat: Humanitats i ciències socials, Ciències i tecnologia.
 • Cicles formatius de grau mitjà: Sistemes microinformàtics i xarxes, Gestió administrativa, Activitats comercials.
 • Cicles formatius de grau superior: Transport i logística, Administració i finances, Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.

Institut Milà i Fontanals (centre públic)
Codi centre: 08046736
Oferta educativa: ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà (12-18 anys)
Especialitats:

 • Batxillerat:  Arts, Humanitats i ciències socials, Ciències i tecnologia.
 • Cicles formatius de grau mitjà: Cures auxiliars d’infermeria, Futbol.
 • Cicles formatius de grau superior: Animació d’activitats físiques i esportives.

Escola Municipal d'Art Arsenal (centre públic)
Codi centre: 08038545
Oferta educativa:

 • Oferta educativa: cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, proves d’accés, cursos d’iniciació i d’especialització.
 • Cicles formatius de grau mitjà: Assistència al producte gràfic interactiu, Assistència al producte gràfic imprès, Procediments de joieria artística.
 • Cicles formatius de grau superior: Gràfica audiovisual, Joieria artística, Gràfica impresa.

Escola d’Enoturisme de Catalunya
Codi centre:
Oferta educativa:

 • Cicles formatius de grau superior: Guia, informació i assistència turística (especialitat en Enoturisme impartida en modalitat dual). Permet treballar en el sector de l’Enoturisme però també en qualsevol altra activitat relacionada amb la promoció i el guiatge turístic. El curs inclou el Mòdul de Sommelier que es podrà convalidar en altres formacions d'FP que el continguin en el currículum. Els alumnes podran optar al títol de Coneixedor del vi i el cava de les DO’s de Catalunya expedit per les patronals del sector vitivinícola.

Formació professional per a l'ocupació^

Conjunt d’accions formatives que es desenvolupen en l’àmbit laboral que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d’inserció o reinserció laboral per mitjà de la consecució i el perfeccionament de les competències professionals. Inclou la formació ocupacional i la formació contínua.

Per més informació, consulta el web del Servei d'Ocupació i Formació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Itineraris formatius específics^

Els itineraris formatius específics són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys (durant l'any natural que inicien l'itinerari) amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària. 

Els itineraris, que tenen una durada de quatre anys, inclouen continguts professionalitzadors i continguts relacionats amb el desenvolupament d’habilitats personals i socials dels alumnes; la seva finalitat és que els alumnes incrementin la seva autonomia personal i assoleixin les competències professionals que els facilitin la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

Accés

Poden accedir als itineraris els joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada que tenen com a mínim 16 anys d’edat i com a  màxim 20, l’any natural d’inici de l’itinerari i preferentment que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que tenen l’edat i les necessitats abans indicades i que hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria però no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.

A Vilafranca del Penedès s'impartiex l'intinerari formatiu específic d'Auxiliar en vendes i atenció al públic.

Accessibilitat