Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Educació especial

Les escoles d'educació especial són centres educatius que atenen infants les necessitats educatives dels quals no troben una resposta a l'escola ordinària. L'atenció de les necessitats educatives de l’alumnat escolaritzat en aquests centres comporta l'aplicació de programes curriculars diferenciats que prioritzen continguts referents a l’adquisició de l'autonomia personal i social; al desenvolupament de les actituds i capacitats de comunicació interpersonal; i a l'adquisició d'hàbits, destreses i coneixements bàsics que tendeixen a la comprensió de la realitat més immediata.

Vilafranca del Penedès disposa de l’escola Delta-Espiga, una escola d’educació especial concertada amb el Departament d’Ensenyament que atén nens i nenes de 3 a 18 anys de tota la comarca que presenten necessitats educatives especials greus i permanents.