Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

Un 93% de l’alumnat de P3 i 1r d’ESO el curs que ve estarà escolaritzat en centres sol•licitats en primera opció

09 de juny de 2021

Aquest dilluns dia 8 de juny s’han publicat les llistes definitives d’admesos a cada centre educatiu. Per tant, les famílies amb fills o filles que havien sol·licitat plaça en algun centre de les etapes de segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria han pogut finalment saber del cert si l’han obtinguda i a quin centre.

Les llistes amb el resultat de la preinscripció escolar per al 2021-2022 mostren que la major part dels aspirants a l'assignació d'un centre educatiu han aconseguit una plaça escolar a la primera opció que havien sol·licitat.

 

Resultats de l’assignació

A P3, l’oferta definitiva és de 441 places. Aquesta oferta de places inclou dos grups a cada centre excepte a l’escola Pau Boada i al col·legi Sant Josep que compten amb un sol grup, cosa que representa un total de 18 grups de P3 en el conjunt de la vila.

En total s’han assignat 383 places als centres de la vila. Un 93% de l’alumnat podrà anar a l’escola triada en primera opció; un 3,7% a un centre triat en segona opció; i, finalment, 13 sol·licituds (un 3,4%) s’han assignat d’ofici en un centre no sol·licitat.

Pel que fa al 1r curs de l’ESO, que és un altre nivell que concentra una bona part de les incorporacions a un nou centre educatiu, l’oferta definitiva de places a Vilafranca és de 462, repartides en 15 grups per al conjunt d’instituts públics a més de les places disponibles als centres concertats. Aquests, els concertats, compten amb un gruix important d’alumnat que prové de l’últim nivell de primària al propi centre i que ja té la plaça reservada; per tant, no ha hagut de fer preinscripció.

En total s’han assignat 433 places als centres de Vilafranca. D’aquestes, un 92,4% s’han assignat al centre escollit en primera opció; un 5,9% a un centre triat en segona, tercera o quarta opció; i, finalment, 7 sol·licituds (un 1,6%) s’han assignat d’ofici en un centre no sol·licitat.

La regidora d’Educació, Xell Montserrat, ha recordat que la tria d’escola és una de les decisions importants per a les famílies i ha valorat molt positivament que la voluntat de les famílies “s’ha pogut atendre en un 93% dels casos, un % molt elevat”.

Pel que fa a la resta de nivells, de P4 a 6è de primària hi ha hagut un total de 108 sol·licituds de les quals se n’han pogut atendre 31. La resta són bàsicament sol·licituds de canvi de centre d’alumnat que ja està escolaritzat i demana una plaça per a un centre i un nivell per als quals no hi ha places vacants. I per als nivells de 2n a 4t d’ESO s’han rebut 44 sol·licituds, de les quals se n’han pogut atendre 14 i la resta no s’han pogut assignar per les mateixes raons que en el cas anterior.

Llistes d’espera

Per a tots els nivells, si les escoles i instituts no han pogut admetre tot l’alumnat que l’havien demanat en una petició de la sol·licitud amb prioritat més gran que l'assignada, es publica una llista d’espera on consten les peticions que no s'han pogut atendre, ordenades d'acord amb l'ordre de petició, la puntuació i el número de desempat.

Quan un centre té llista d'espera i es produeix una vacant com a resultat dels processos de matrícula, de confirmació de continuïtat dels alumnes o d'una baixa fins al 3 de setembre de 2021, aquesta vacant s'ha d'oferir, seguint l'ordre de la llista d'espera, als alumnes que no s'han pogut admetre inicialment. Per tant, encara hi pot haver canvis respecte a les llistes que s’han publicat.

Les famílies poden comprovar els resultats de l’assignació de places a les mateixes escoles i instituts, així com a l’Oficina Municipal d'Escolarització. Un cop consultades les llistes, ja poden començar a preparar tota la documentació per a la matrícula, que serà del 16 al 22 de juny ambdós inclosos per al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’ESO.

 

Nou decret

El Govern va aprovar fa pocs mesos el Decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. Aquesta era una de les mesures més importants previstes en el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, al qual es va adherir l’Ajuntament de Vilafranca.

El principal objectiu del Decret és millorar l’equitat i combatre la segregació escolar. També estableix els criteris per a la gestió del procés d’admissió i una nova categorització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques, incorporant la pobresa com la principal situació.

Es tracta, en definitiva, d’incrementar la detecció i la preinscripció d’alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals, i per això s’han ampliat els supòsits per determinar la consideració d’aquest tipus d’alumnat, amb l’objectiu d'utilitzar de manera efectiva la reserva de 3 places que hi ha a cada grup de P3 i de 1r d’ESO per a distribuir-lo equitativament.

La memòria econòmica del nou decret preveia un increment considerable d’alumnat socioeconòmicament vulnerable, concretament de 66.000 a 215.000 alumnes amb necessitats educatives específiques derivades de condicions socioeconòmiques desafavorides en cinc cursos en el conjunt de Catalunya.

Pel que fa a Vilafranca, la detecció d’alumnat amb necessitats educatives (NNEE) a P3 ha passat d’11 el curs 2016-2017 a 54 per al curs 2021-2022. Això vol dir que s’ha passat d’un 2,5% d’aquesta tipologia d’alumnat respecte a les places assignades en el període ordinari al 14% per al curs 2021-2022. Tot i això, els casos detectats encara es troben lluny dels índexs de pobresa infantil que al nostre país estan entre el 20% i el 25% i que haurien de permetre distribuir millor l’alumnat en risc de pobresa i lluitar amb més força contra la segregació escolar. La regidora d’Educació, Xell Montserrat, destaca que “l’ampliació de 2 a 3 places de reserva a causa de l’increment de la detecció dels NEE permetrà fer-ne una millor distribució”.

ODS ODS4 ODS17

Accessibilitat