Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Notícia

Un 87,8% de l’alumnat de P3 i un 79,5% del de 1r d’ESO podrà matricular-se al centre sol·licitat en primera opció

13 de juny de 2023

Ja s’han publicat les llistes definitives d’admesos a cada centre educatiu. Per tant, les famílies amb fills o filles que havien sol·licitat plaça en algun centre de les etapes de segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria han pogut finalment saber del cert si l’han obtinguda i a quin centre.

D'acord amb el que estableix la normativa, cada centre educatiu ha de publicar la llista de sol·licituds de preinscripció rebudes en primera opció amb la indicació del centre assignat, i la llista d'espera. L’Oficina municipal d’escolarització, situada l’edifici de l’Enològica, al carrer d’Amàlia Soler núm. 29, també fa públiques les llistes de tots els centres, que es poden consultar presencialment o a través de la web educacio.vilafranca.cat/escolaritzacio.

Com és habitual, el resultat de la preinscripció ha permès que la major part de sol·licituds hagin aconseguit una plaça escolar a la primera opció que havien sol·licitat.

 

Resultats de l’assignació

A P3, l’oferta definitiva és de 360 places. Aquesta oferta de places inclou dos grups a cada centre excepte a l’escola Pau Boada i al col·legi Sant Josep que compten amb un sol grup, cosa que representa un total de 18 grups de P3 en el conjunt de la vila per al curs vinent. Tot i que es manté la mateixa quantitat de grups que per al curs actual, hi ha menys infants en edat de començar P3 però aquesta davallada es compensa perquè es reduiran les ràtios a la majoria de centres.

En total s’han assignat 344 places als centres de la vila. Un 87,8% de l’alumnat podrà anar a l’escola triada en primera opció; un 7.9% a un centre triat en una opció posterior i un 4,4% (15 sol·licituds) s’han assignat d’ofici en un centre no sol·licitat.

Pel que fa al 1r curs de l’ESO, que és un altre nivell que concentra una bona part de les incorporacions a un nou centre educatiu, l’oferta definitiva de places a Vilafranca és de 496, repartides en 16 grups per al conjunt d’instituts públics a més de les places disponibles als centres concertats. Aquests, els concertats, compten amb un gruix important d’alumnat que prové de l’últim nivell de primària al propi centre i que ja té la plaça reservada; per tant, no ha hagut de fer preinscripció. Comptant instituts i centres públics, el curs vinent hi haurà a Vilafranca 25 grups.

En total s’han assignat 487 places als centres de Vilafranca. D’aquestes, un 79.5% s’han assignat al centre sol·licitat en primera opció; un 17% a un centre triat en una opció posterior, i un 3,5% (17 sol·licituds) s’ha assignat d’ofici en un centre no sol·licitat.

Pel que fa a la resta de nivells, d’infantil 4 a 6è de primària hi ha hagut un total de 109 sol·licituds de les quals se n’han pogut atendre 30. La resta són bàsicament sol·licituds de canvi de centre d’alumnat que ja està escolaritzat i demana una plaça per a un centre i un nivell per als quals no hi ha places vacants. I per als nivells de 2n a 4t d’ESO s’han rebut 68 sol·licituds, de les quals se n’han pogut atendre 23 i la resta no s’han pogut assignar per les mateixes raons que en el cas anterior.

 

Llistes d’espera

Per a tots els nivells, si un centre no ha pogut admetre tots els alumnes que l'havien demanat en una petició de la sol·licitud amb prioritat més gran que l'assignada, es publica una llista d'espera on consten les peticions que no s'han pogut atendre, ordenades d'acord amb l'ordre de petició, la puntuació i el número de desempat.

Quan un centre té llista d'espera i es produeix una vacant com a resultat dels processos de matrícula, de confirmació de continuïtat dels alumnes o d'una baixa fins al 4 de setembre de 2023, aquesta vacant s'ha d'oferir, seguint l'ordre de la llista d'espera, als alumnes que no s'han pogut admetre inicialment.

 

Matrícula

Un cop confirmat que la plaça sol·licitada ha estat assignada a un centre educatiu, les famílies ja poden començar a preparar tota la documentació per a la matrícula, que serà del 20 al 28 de juny de 2023, ambdós inclosos, per al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària i l’ESO. Cal recordar que, si els alumnes no formalitzen la matrícula en el període establert per a cada ensenyament, es considera que renuncien a la plaça adjudicada.

Nou decret

L’aplicació progressiva del Decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, aprovat a principis de l’any 2021, ha introduït diversos canvis en el procés de preinscripció i matrícula. Les mesures que recull aquest decret són una conseqüència del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, al qual es va adherir l’Ajuntament de Vilafranca.

Una d’aquestes mesures és l’increment de la detecció d’alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals, i per això s’han ampliat els supòsits per determinar la consideració d’aquest tipus d’alumnat. Això ha permès augmentar considerablement la detecció d’aquest tipus d’alumnat els darrers cursos i distribuir-lo equitativament en l’assignació de places.

A Vilafranca, l’oferta definitiva per al curs vinent recull que la reserva de places per a alumnat amb necessitats educatives específiques és d’entre 5,5 i 7 per grup a infantil 3 en funció de la ràtio del centre, i de 8 per grup a 1r d’ESO. Pel que fa a la detecció, a P3 se n’han detectat 103 (un 30% de l’alumnat assignat) i a 1r d’ESO 151 (un 31% de l’alumnat assignat).

Accessibilitat