Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Qui som

Actualment som quatre centres educatius amb una línia pedagògica única. Un equip de 40 persones amb un esperit innovador, que ens formem de forma continuada i vivim l'educació dels més petits amb amor, il·lusió i seriositat.

Tot i que l'etapa d'educació infantil (0-3 anys) no és obligatòria, té molta importància en el desenvolupament dels infants. És per això que la nostra tasca concentra tots els nostres esforços en oferir als nostres nens i nenes un entorn acollidor, segur i enriquidor on puguin desenvolupar totes les seves potencialitats com a ésser de ple dret.

Trets d'identitat^

El nostre objectiu és afavorir que els nens i les nenes que vénen a les llars siguin feliços i autònoms. Treballem per: 

•    Oferir un espai i uns materials que estimulin els nens i les nenes des del punt de vista motriu, cognitiu i afectiu.
•    Establir amb els infants relacions afectuoses i de respecte, creant un clima de seguretat i de confiança.
•    Afavorir la col·laboració de les famílies amb les llars per donar coherència a la tasca educativa que compartim.

A les llars d’infants respectem la intimitat dels nens i les nenes, els seus sentiments i la seva individualitat, fomentant els valors d’una societat democràtica, solidària i de respecte envers els altres.

Les educadores mantenen  una actitud d’escolta vers els infants que afavoreix la comunicació.  També transmeten aquest caràcter comunicatiu a totes les situacions que es donen  a la llar, afavorint i estimulant els intercanvis entre elles i els infants i dels infants entre ells, sense rigideses.

Les llars som laiques i assumim una postura de respecte a totes les religions i de no adoctrinament  de cap d’elles. Orientem les activitats cap a una educació per a la igualtat, sense discriminacions per raó de sexe, valors, conductes i actituds que transmetin missatges sexistes.

Les llars estem obertes a tota la població i  el nostre objectiu és la formació íntegra dels infants al marge de qualsevol ideologia o creença.

La llengua de comunicació a les quatre llars és la catalana.  La utilitzem en tots els àmbits: docent, de relació amb les famílies i de comunicació administrativa. La fem servir en les activitats quotidianes, els jocs, les cançons, els contes, amb l’objectiu que els infants coneguin la llengua del país on viuen i això els ajudi a estimar-lo i sentir-se part del mateix.

Línia pedagògica^

Les quatre llars municipals seguim una mateixa línia pedagògica i programem les activitats de forma conjunta. Cada grup d’infants té una  persona educadora que n’és la referent i la responsable. Es compta també, amb les educadores auxiliars que donen suport a l’aula.

Creem un clima acollidor on els donem afecte i respecte perquè es sentin segurs i tinguin confiança en ells mateixos.

Per això creem una atmosfera tranquil·la i agradable, on ells puguin desenvolupar la seva autonomia, així com garantim un tracte individualitzat que respecti la manera de ser i de fer de cada nen i nena.

Facilitem que els infants moguts per la seva gran curiositat, les seves ganes d’explorar i de descobrir, gaudeixin dels espais, els materials i els estímuls apropiats perquè per mitjà de l’experiència vagin adquirint coneixements que els faran créixer com a persones.

Els diferents espais que tenim a la llar estan pensats per potenciar la descoberta, el treball en petits grups, el joc simbòlic, el joc lliure, els espais de lliure circulació... Posem a l’abast dels infants materials de joc fets amb matèries primeres que els són properes i quotidianes i que alhora promouen situacions en què ells i elles poden confrontar els propis punts de vista amb els seus companys i companyes i així,  estimular encara més, la seva  imaginació.

El coneixement de la vida quotidiana dels infants i de la cultura del seu context familiar, ens permet ajustar i donar significat a les propostes que  fem des de la llar i, a la vegada podem oferir una certa continuïtat entre els seus dos principals contextos: la família i la llar.

L’equip pedagògic de les llars vetlla per promoure vincles entre els adults i els infants basats en una relació cordial que promogui el respecte i la confiança amb els nens i les nenes i les seves famílies. Aquesta relació ha de ser oberta i participativa per ambdues parts, on es valorin les coses que es fan, s’intercanviïn opinions i punts de vista i s’estableixin acords i projectes conjunts en relació amb l’educació dels seus fills i filles. A les llars vetllem per establir canals d’informació, de col·laboració i de participació amb  les famílies dels infants.