Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Preinscripció i matrícula

Calendari de Preinscripció - Curs 2021/2022

Publicació de l'oferta inicial: 5 de maig 

Presentació telemàtica de sol·licituds: del 10 al 21 de maig a través del següent enllaç.

Publicació de la llista de sol·licituds (pdf) de preinscripció amb la puntuació provisional: 1 de juny. 

Termini per presentar una reclamació: del 2 al 8 de juny. Accedeix al tràmit.

Sorteig del número de desempat: 9 de juny. Consulta aquí el resultat.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si s'escau, de la llista d'espera: 15 de juny. Consulta aquí el llistat.

Període de Matrícula - Curs 2021/2022

Període de matricula: del 16 al 22 de juny.

Accedeix al tràmit.

Criteris de prioritat i barem

Criteris generals

Existència de germans o germanes escolaritzats a les llars municipals d’infants o si el pare, la mare, el tutor o la tutora hi treballen:

  • Quan l’alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats a una de les quatre llars municipals d’infants o el pare, la mare o la tutora hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció:  40 punts

Proximitat del domicili de l’alumne o l’alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora:

  • Quan els pares o tutors legals estiguin empadronats i visquin efectivament a Vilafranca del Penedès: 30 punts
  • Quan a instància del pare, mare, tutor/a legal es prengui en consideració, en lloc del domicili familiar, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells i aquest estigui a Vilafranca: 20 punts

Els criteris inclosos en aquest apartat són excloents i s’aplicarà el més favorable d’ells.

Renda anual de la unitat familiar:

  • Quan el pare, mare, el tutor o la tutora són beneficiaris de l’ajut de renda garantida de ciutadania: 10 punts

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a, un germà o una germana:

  • Quan l’alumne o l’alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne o l’alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts

Criteris complementaris

  • Per formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts
  • Famílies en que tots dos progenitors/tutors (o un de sol en el cas de les famílies monoparentals) són treballadors en actiu: 5 punts
  • Famílies en què, treballant tots dos progenitors (o un de sol en el cas de les famílies monoparentals), un d’ells –o tots dos- està/an d’excedència i es reincorporarà/an a la feina no més tard del dia 1 d’octubre de 2021: 5 punts

 

Documents relacionats
Accessibilitat