Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Preinscripció i matrícula

Calendari de Preinscripció - Curs 2024/2025

Publicació de l'oferta inicial: 2 de maig. Consulta aquí el document.

Presentació telemàtica de sol·licituds: del 3 al 16 de maig a través del següent enllaç.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional: 24 de maig.  Consulta aquí la llista.

Termini per presentar una reclamació: del 27 al 29 de maig. Accedeix al tràmit.

Sorteig del número de desempat: 30 de maig. Consulta aquí el resultat.

Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació definitiva dels infants admesos i, si s'escau, de la llista d'espera: 6 de juny. Consulta aquí la llista

Període de Matrícula - Curs 2024/2025

Període de matrícula: del 7 al 14 de juny, ambdós inclosos.

Accedeix al tràmit.

Criteris de prioritat i barem 2024-2025

Criteris generals

Existència de germans o germanes escolaritzats a les llars municipals d’infants o si el pare, la mare, el tutor o la tutora hi treballen:

  • Quan l’alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats a una de les quatre llars municipals d’infants o el pare, la mare o la tutora hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció:  50 punts

Proximitat del domicili de l’alumne o l’alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora:

  • Quan els pares o tutors legals estiguin empadronats i visquin efectivament a Vilafranca del Penedès: 70 punts
  • Quan a instància del pare, mare, tutor/a legal es prengui en consideració, en lloc del domicili familiar, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells i aquest estigui a Vilafranca: 20 punts

Els criteris inclosos en aquest apartat són excloents i s’aplicarà el més favorable d’ells.

Renda anual de la unitat familiar:

  • Quan el pare, mare, el tutor o la tutora són beneficiaris de l’ajut de renda garantida de ciutadania: 15 punts

 

Criteris complementaris

Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a, un germà o una germana:

  • Quan l’alumne o l’alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germana de l’alumne o l’alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 15 punts

Per formar part d’una família nombrosa: 10 punts

Per formar part d’una família monoparental: 10 punts

Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple: 10 punts

Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar: 10 punts

Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: 10 punts

Quan el pare mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud d’inscripció: 10 punts

Famílies en que tots dos progenitors/tutors (o un de sol en el cas de les famílies monoparentals) són treballadors en actiu: 15 punts

Famílies en què, treballant tots dos progenitors (o un de sol en el cas de les famílies monoparentals), un d’ells –o tots dos- està/an d’excedència i es reincorporarà/an a la feina no més tard del dia 1 d’octubre de 2024: 15 punts

 

Documents relacionats