Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Inscripcions fora de termini i baixes

Inscripcions fora de termini

Fora del període ordinari de preinscripció i matrícula, les famílies que vulguin sol·licitar plaça podran fer-ho a través del tràmit d’Inscripció a la llista d’espera de les llars
municipals d’infants.
La sol·licitud d’admissió s’incorporarà a la llista d’espera gestionada per l’OME i s’ordenarà segons la data i hora de petició.

Inscripció a la llista d’espera de les llars municipals d’infants. Accedeix al tràmit

Baixes

Les baixes voluntàries de les llars d'infants municipals s’hauran de tramitar mitjançant el formulari disponible a la seu electrònica
de la web municipal, 10 dies naturals abans que acabi l’últim mes d’assistència a la llar.
Sense aquest document signat, no es tramitarà cap baixa i s’hauran d’abonar els rebuts corresponents.

Baixa de les llars d'infants municipals. Accedeix al tràmit.