Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Informació pràctica

Informacions i impresos per a les famílies.

Si teniu cap dubte, poseu-vos en contacte amb la vostra llar d'infants.

Calendari i horaris 2021-2022^

Calendari

Inici de curs: 6 de setembre de 2021.
Acabament de curs: 1 de juliol de 2022.
Vacances de Nadal: del 23 de desembre del 2021 fins el 7 de gener del 2022, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa:  del l'11 al 18 d'abril del 2022, ambdós inclosos.

Dies de lliure elecció:       11 d'octubre  de 2021

                                                                                   7 de desembre de 2021

 

 

 

 

 

Horari

Matí, entrada:
de 9 a 9.30h per al infants de les aules de 2-3 anys.
de 9 a 10h per al infants de les aules d'1-2 anys
Matí, sortida:
de 12.15 a 12.25h
de 12.45 a 13h

Tarda, entrada:
de 15 a 15.30h
Tarda, sortida:
de 16.30 a 17h

 

Horaris especials:
- Al migdia hi ha servei de menjador de 13 a 15h, a totes les llars.
Horari ampliat al matí, de les 8 a les 9h, a la llar El Parquet i a la llar Lola Anglada.
Horari d'adaptació: al mes de setembre es fa un horari especial per facilitar l'adaptació dels infants a la llar. Es redueix el nombre d'infants per grup i només s'assisteix unes hores al dia.

 

Preus i quotes curs 2021-2022^

Per inscripció: 55,19€/anuals 

Consulta aquí les instruccions per realitzar el pagament (pdf)

Quota mensual famílies no residents a Vilafranca del Penedès : 363,83€

PreusS'estableixen diferents categories de bonificacions per a les famílies que resideixen a Vilafranca (tot el nucli familiar ha d'estar-hi empadronat), en funció de la renda equivalent de la unitat familiar.

Aquest sistema de bonificacions fa que les tarifes resultants siguin inferiors al cost real de prestació del servei i té per objectiu oferir a la població de Vilafranca uns serveis educatius públics de qualitat amb uns preus ajustats a la capacitat econòmica de les famílies. 

El concepte d'unitat familiar que es tindrà en compte és el següent:

 1. En cas de matrimoni (modalitat 1): La que integran els cònjuges no separats legalment i, si en tenen:
  • Els fills menors, amb excepció dels que viuen indepentment dels pares amb el seu consentiment.
  • Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada. La majoria d'edat s'adquireix als 18 anys.
 2. Si no hi ha vincle matrimonial o en els casos de separació legal (modalitat 2): La que formen els fills que conviuen amb un o tots dos tutors legals i reuneixen els requisits especificats per a la modalitat 1.

Pel que fa a la renda equivalent, és el total d'ingressos bruts anuals de la unitat familiar dividit pel nombre equivalent de membres que la componen. El nombre equivalent de membres de la unitat familiar es calcula sumant:

 • 1 unitat pel primer adult.
 • 0,3 unitats per a la resta de membres.
 • a les famílies monoparentals se'ls afegirà 0,5 unitats.
 • a les famílies amb algun membre amb una discapacitat igual o superior al 33% se'ls afegirà 0,3 unitats.

Un cop aplicades les bonificacions, les quotes per assistència a la llar (de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h) es cobraran per domiciliació bancària.

Quotes mensuals segons la renda equivalent familiar:

 • Categoria A ( fins a 8.000,00€ de renda equivalent) 38,84€/mes
 • Categoria B (entre 8.000,01€ i 12.750,00€ de renda equivalent) 67,45€/mes
 • Categoria C (entre 12.750,01€ i 17.000,00€ de renda equivalent) 87,89€/mes
 • Categoria D (entre 17.000,01€ i 25.500,00€ de renda equivalent) 117,53€/mes
 • Categoria E (entre 25.500,01€ i 34.000,00€ de renda equivalent) 136,95€/mes
 • Categoria F (superior a 34.000,00€ de renda equivalent) 182,94€/mes

Aquí teniu una calculadora en format excel perquè pugueu calcular la quota vosaltres mateixos. Aquest tràmit no té validesa a l'efecte de la matrícula. L'objectiu és orientar les famílies sobre el cost aproximat de la quota mensual en funció de les variables que consten a la calculadora abans de formalitzar la matrícula ofical del curs escolar 2021-2022

 • Quotes per a ús fix de serveis complementaris:
  • Ampliació horària de 8 a 9h: 27,59 €/mes
  • Ampliació horària de 13 a 15h (usuaris menjador): 76,65 €/mes
  • Àpat diari: 4,47 €/dia
  • Pel que fa als serveis complementaris d'ús fixe, per a les categories A i B, s'estableix una bonificació del 30% sobre les tarifes d'aquests serveis.
    
 • Quotes per a ús esporàdic de serveis complementaris:
  • Ampliació horària de 8 a 9h: 5,09 €/dia
  • Permanència de 13 a 15h més àpat: 13,90 €/dia
Accessibilitat