Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Informació pràctica

Si teniu cap dubte, poseu-vos en contacte amb la vostra llar d'infants.

Calendari i horaris 2022-2023^

Calendari

Inici de curs: 5 de setembre de 2022.
Acabament de curs: 30 de juny de 2023.
Vacances de Nadal: del 22 de desembre del 2022 fins el 6 de gener del 2023, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa:  del 3 al 10 d'abril del 2023, ambdós inclosos.

Dies de lliure elecció:       31 d'octubre  de 2022

                                                                             9 de desembre de 2022

                                                                             20 de febrer de 2023                                      

Horari

Matí, entrada:
de 9 a 9.30h per al infants de les aules de 2-3 anys.
de 9 a 10h per al infants de les aules d'1-2 anys
Matí, sortida:
de 12.15 a 12.25h
de 12.45 a 13h

Tarda, entrada:
de 15 a 15.30h
Tarda, sortida:
de 16.30 a 17h

 

Horaris especials:
- Al migdia hi ha servei de menjador de 13 a 15h, a totes les llars.
Horari ampliat al matí, de les 8 a les 9h, a la llar El Parquet i Lola Anglada.
Horari d'adaptació: al mes de setembre es fa un horari especial per facilitar l'adaptació dels infants a la llar. Es redueix el nombre d'infants per grup i només s'assisteix unes hores al dia.

-Servei d'acollida d'estiu la primera quinzena de juliol:  dilluns a divendres de 9 h a 13 h. S’oferirà el servei de menjador fix de 13 h a 15.30 h a totes les llars d’infants i l’horari complementari de 8 h a 9 h del matí a les llars El Parquet i Lola Anglada.

 

Preus i quotes curs 2022-2023^

Per inscripció: 59€/anuals 

Consulta aquí les instruccions per realitzar el pagament (pdf)

Per assistència (de 9.00h a 13.00h i de 15.00 a 17.00h): 388€

PreusEls infants nascuts l'any 2020 estaran exempts del pagament de les tarifes per inscripció i per assistència.

S'estableixen diferents categories de bonificacions per a les famílies que resideixen a Vilafranca (tot el nucli familiar ha d'estar-hi empadronat), en funció de la renda equivalent de la unitat familiar. Només per als infants nascuts els anys 2021 i 2022.

Aquest sistema de bonificacions fa que les tarifes resultants siguin inferiors al cost real de prestació del servei i té per objectiu oferir a la població de Vilafranca uns serveis educatius públics de qualitat amb uns preus ajustats a la capacitat econòmica de les famílies. 

El concepte d'unitat familiar que es tindrà en compte és el següent:

 1. En cas de matrimoni (modalitat 1): La que integren els cònjuges no separats legalment i, si en tenen:
  • Els fills menors, amb excepció dels que viuen independentment dels pares amb el seu consentiment.
  • Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada. La majoria d'edat s'adquireix als 18 anys.
 2. Si no hi ha vincle matrimonial o en els casos de separació legal (modalitat 2): La que formen els fills que conviuen amb un o tots dos tutors legals i reuneixen els requisits especificats per a la modalitat 1.

Pel que fa a la renda equivalent, és el total d'ingressos bruts anuals de la unitat familiar, tenint en compte les dades fiscals de l'any anterior,  dividit pel nombre equivalent de membres que la componen. El nombre equivalent de membres de la unitat familiar es calcula sumant:

 • 1 unitat pel primer adult.
 • 0,3 unitats per a la resta de membres.
 • a les famílies monoparentals se'ls afegirà 0,5 unitats.
 • a les famílies amb algun membre amb una discapacitat igual o superior al 33% se'ls afegirà 0,3 unitats.

Un cop aplicades les bonificacions, les quotes per assistència a la llar (de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h) es cobraran per domiciliació bancària.

Quotes mensuals segons la renda equivalent familiar:

 • Categoria A ( fins a 8.000,00€ de renda equivalent) 42€/mes
 • Categoria B (entre 8.000,01€ i 12.750,00€ de renda equivalent) 72€/mes
 • Categoria C (entre 12.750,01€ i 17.000,00€ de renda equivalent) 94€/mes
 • Categoria D (entre 17.000,01€ i 25.500,00€ de renda equivalent) 125€/mes
 • Categoria E (entre 25.500,01€ i 34.000,00€ de renda equivalent) 171€/mes
 • Categoria F (superior a 34.000,00€ de renda equivalent) 195€/mes

Els infants nascuts l’any 2020 estaran exempts del pagament de la tarifa per assistència a la llar.  Els serveis complementaris d’horari ampliat de matí, menjador i acollida durant la primera quinzena de juliol són opcionals i per fer-ne ús les famílies hauran d’abonar el preu públic corresponent.

Aquí teniu una calculadora en format excel perquè pugueu calcular la quota vosaltres mateixos. Aquest tràmit no té validesa a l'efecte de la matrícula. L'objectiu és orientar les famílies sobre el cost aproximat de la quota mensual en funció de les variables que consten a la calculadora abans de formalitzar la matrícula oficial del curs escolar 2022-2023

 • Quotes per a ús fix de serveis complementaris:
  • Ampliació horària de 8 a 9h: 29,50 €/mes
  • Ampliació horària de 13 a 15h (usuaris menjador): 82 €/mes
  • Àpat diari: 4,75 €/dia
  • Pel que fa als serveis complementaris d'ús fixe, per a les categories A i B, s'estableix una bonificació del 30% sobre les tarifes d'aquests serveis.
    
 • Quotes per a ús esporàdic de serveis complementaris:
  • Ampliació horària de 8 a 9h: 5,50 €/dia
  • Permanència de 13 a 15h més àpat: 15 €/dia
 • Quota del servei d’acollida durant la primera quinzena de juliol amb horaris, grups i funcionaments diferents: quota única de 111€ que hauran de pagar tots els infants que gaudeixin del servei, inclosos aquells que gaudeixen de gratuïtat en l’escolarització. El cost de l’horari ampliat i del menjador serà la part proporcional d’una mensualitat, tal i com s’ha estat pagant durant el curs. Aquests 15 dies no hi ha l’opció de menjador esporàdic. Per a les categories A i B, s’estableix una bonificació del 30% sobre les tarifes d’aquest servei.

Llibret informatiu^

LLibret informatiu llars Descarrega't el llibret de les llars (pdf)

Accessibilitat