Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Informació pràctica

Si teniu cap dubte, poseu-vos en contacte amb la vostra llar d'infants.

Calendari i horaris 2024-2025^

Calendari

Inici de curs:  5 de setembre de 2024.
Acabament de curs:  27 de juny de 2025.
Vacances de Nadal: del 23 de desembre del 2024 fins el 6 de gener del 2025, ambdós inclosos.

Vacances de Setmana Santa:  del 14 al 21 d'abril del 2025, ambdós inclosos.

Dies de lliure elecció: pendents confirmar.                                  

Horari

Matí, entrada:
de 9 a 9.30h per al infants de les aules de 2-3 anys.
de 9 a 10h per al infants de les aules d'1-2 anys
Matí, sortida:
de 12.15 a 12.25h
de 12.45 a 13h

Tarda, entrada:
de 15 a 15.30h
Tarda, sortida:
de 16.30 a 17h

 

Horaris especials:
- Al migdia hi ha servei de menjador de 13 a 15h, a totes les llars.
Horari ampliat al matí, de les 8 a les 9h, a la llar El Parquet i Lola Anglada. A l’Enxaneta i Sol Solet sols s’oferirà si hi ha un mínim de 10 infants que el sol·liciten en el període de matriculació de forma fixa (per fer-ne ús al llarg de tot el curs escolar).
Horari d'adaptació: al mes de setembre es fa un horari especial per facilitar l'adaptació dels infants a la llar. Es redueix el nombre d'infants per grup i només s'assisteix unes hores al dia.

-Servei d'acollida d'estiu la primera quinzena de juliol:  dilluns a divendres de 9 h a 13 h. S’oferirà el servei de menjador fix de 13 h a 15.30 h a totes les llars d’infants i l’horari complementari de 8 h a 9 h del matí a les llars El Parquet i Lola Anglada.

 

Preus i quotes curs 2024-2025 (pendent aprovació definitiva)^

Per inscripció: 63€/anuals 

Consulta aquí les instruccions per realitzar el pagament (pdf)

Per assistència (de 9.00h a 13.00h i de 15.00 a 17.00h): 415€

PreusEls infants que cursaran Infantil 2 estaran exempts del pagament de les tarifes per inscripció i per assistència.

S'estableixen diferents categories de bonificacions per a les famílies que resideixen a Vilafranca (tot el nucli familiar ha d'estar-hi empadronat), en funció de la renda equivalent de la unitat familiar. Només per als infants nascuts els anys 2023 i 2024.

Aquest sistema de bonificacions fa que les tarifes resultants siguin inferiors al cost real de prestació del servei i té per objectiu oferir a la població de Vilafranca uns serveis educatius públics de qualitat amb uns preus ajustats a la capacitat econòmica de les famílies. 

El concepte d'unitat familiar que es tindrà en compte és el següent:

 1. En cas de matrimoni (modalitat 1): La que integren els cònjuges no separats legalment i, si en tenen:
  • Els fills menors, amb excepció dels que viuen independentment dels pares amb el seu consentiment.
  • Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada. La majoria d'edat s'adquireix als 18 anys.
 2. Si no hi ha vincle matrimonial o en els casos de separació legal (modalitat 2): La que formen els fills que conviuen amb un o tots dos tutors legals i reuneixen els requisits especificats per a la modalitat 1.

Pel que fa a la renda equivalent, és el total d'ingressos bruts anuals de la unitat familiar, tenint en compte les dades fiscals de l'any anterior,  dividit pel nombre equivalent de membres que la componen. El nombre equivalent de membres de la unitat familiar es calcula sumant:

 • 1 unitat pel primer adult.
 • 0,3 unitats per a la resta de membres.
 • a les famílies monoparentals se'ls afegirà 0,5 unitats.
 • a les famílies amb algun membre amb una discapacitat igual o superior al 33% se'ls afegirà 0,3 unitats.

Un cop aplicades les bonificacions, les quotes per assistència a la llar (de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h) es cobraran per domiciliació bancària.

Quotes mensuals segons la renda equivalent familiar:

 • Categoria A ( fins a 8.000,00€ de renda equivalent) 45€/mes
 • Categoria B (entre 8.000,01€ i 12.750,00€ de renda equivalent) 77€/mes
 • Categoria C (entre 12.750,01€ i 17.000,00€ de renda equivalent) 100€/mes
 • Categoria D (entre 17.000,01€ i 25.500,00€ de renda equivalent) 134€/mes
 • Categoria E (entre 25.500,01€ i 34.000,00€ de renda equivalent) 183€/mes
 • Categoria F (superior a 34.000,00€ de renda equivalent) 208€/mes

Els infants que cursaran Infantil 2 estaran exempts del pagament de la tarifa per assistència a la llar.  Els serveis complementaris d’horari ampliat de matí, menjador i acollida durant la primera quinzena de juliol són opcionals i per fer-ne ús les famílies hauran d’abonar el preu públic corresponent.

Aquí teniu una calculadora en format excel  perquè us pugueu calcular la quota. Aquest tràmit no té validesa a l'efecte de la matrícula. L'objectiu és orientar les famílies sobre el cost aproximat de la quota mensual en funció de les variables que consten a la calculadora abans de formalitzar la matrícula oficial del curs escolar 2024-2025.

 • Quotes per a ús fix de serveis complementaris:
  • Ampliació horària de 8 a 9h: 32€/mes
  • Ampliació horària de 13 a 15h (usuaris menjador): 88 €/mes
  • Àpat diari: 5 €/dia
  • Pel que fa als serveis complementaris d'ús fixe, per a les categories A i B, s'estableix una bonificació del 30% sobre les tarifes d'aquests serveis.
    
 • Quotes per a ús esporàdic de serveis complementaris:
  • Ampliació horària de 8 a 9h: 6 €/dia
  • Permanència de 13 a 15h més àpat: 17 €/dia
 • Quota del servei d’acollida durant la primera quinzena de juliol amb horaris, grups i funcionaments diferents: quota única de 119€ que hauran de pagar tots els infants que gaudeixin del servei, inclosos aquells que gaudeixen de gratuïtat en l’escolarització. El cost de l’horari ampliat i del menjador serà la part proporcional d’una mensualitat, tal i com s’ha estat pagant durant el curs. Aquests 15 dies no hi ha l’opció de menjador esporàdic. Per a les categories A i B, s’estableix una bonificació del 30% sobre les tarifes d’aquest servei.