Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Oferta de places

Amb anterioritat a l'inici del procés de preinscripció, el Departament d'Educació ha d'informar de l'oferta de places per a cada centre i nivell. Aquesta informació es fa pública i es pot consultar al web de la Generalitat de Catalunya (preinscripcio.gencat.cat), als centres educatius i a l'Oficina Municipal d'Escolarització.

Oferta inicial de places: oferta inicial de places 2024-2025

En el segon cicle d'educació infantil i en els ensenyaments obligatoris, les vacants s'actualitzen al llarg del període comprès entre la publicació de l'oferta inicial i l'assignació de places. Per tant, és molt important consultar l'oferta final de places per veure si hi ha canvis.

Per garantir la cohesió social i l'equitat escolar a través de la distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, dins de cada zona educativa s'estableix amb caràcter general una reserva de places per a alumnat amb necessitats educatives especials i per a alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals.

Oferta definitiva: Oferta definitiva de places 2024-2025