Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Perfil del contractant i e.FACT

Perfil del contractant
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/41786895/customProf

e.FACT
Bústia de lliurament de Factures Electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1376

 

Oficina comptable:       L01083054 AJUNTAMENT DE VILAFRANCA

Òrgan gestor:                LA0007091 EPEL INSTITUT MPAL. FORMACIÓ

Unitat tramitadora:       

                                       LA0016795 - Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet (EMM)

                                       LA0016796 - Escola Municipal d'Art Arsenal (EMA)

                                       LA0016797 - Escola d'Enoturisme de Catalunya (EEC)

Documents relacionats