Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Llei de Protecció de Dades Personals LOPD / RGPD

El dia 21 de desembre de 2007 es va publicar el Reial Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, coneguda com a LOPD.

Aquesta Llei va adaptar l'ordenament a allò que disposa la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell de 24 d’octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, derogant la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, de Regulació del tractament automatitzat de dades de caràcter personal.

La regulació normativa actual del tractament de dades de caràcter personal i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, disposa que els responsables i encarregats de tractament hauran de designar un Delegat de Protecció de Dades (DPD) en els supòsits que el Reglament estableix, així com en altres casos en què la legislació dels Estats Membre ho consideri també obligatori.

La nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre és l'actualment vigent en la matèria.

Contacte amb el Delegat de Protecció de Dades Personals (DPD):
[email protected]
93 892 13 62
Carrer de la Font, 43
08720 Vilafranca del Penedès