Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

L'Institut Municipal de Formació

El Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, en sessió celebrada el dia 26 de novembre de 2013, va aprovar inicialment els nous estatuts de l'entitat publica empresarial local, dependent de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que fins llavors es denominava Escola Municipal de Musica M. Dolors Calvet, de Vilafranca del Penedès, i que passa a tenir la nova denominació de Institut Municipal de Formació.

En la mateixa data, el Ple municipal va aprovar inicialment la gestió directa per part de l'Ajuntament de Vilafranca, mitjançant la figura de l'entitat publica empresarial local, de l'Escola d'Art Arsenal, a partir d'1 de gener de 2014.

Es va sotmetre l'expedient complet al tràmit d'informació publica durant trenta dies hàbils, mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el DOGC i en el tauler d'anuncis. Durant aquest període d'informació publica es va presentar diverses al·legacions, per part de grups municipals i entitats.

El Ple municipal, en sessió celebrada el dia 28 de gener de 2014, va acordar estimar o desestimar les al·legacions presentades i aprovar definitivament els nous estatuts de l'entitat publica empresarial local (EPEL), dependent de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, que fins llavors es denominava Escola Municipal de Musica M. Dolors Calvet, de Vilafranca del Penedès, i que va passar a tenir la nova denominació de Institut Municipal de Formació. Els nous estatuts substitueixen integrament els aprovats pel ple el 22 de setembre de 2009, i comprenen un preàmbul, 24 articles i una disposició addicional. La nova entitat, organisme públic que opera d'acord amb el dret privat, gestiona de forma integral l'Escola Municipal de Musica M. Dolors Calvet, l'Escola Municipal d'Art Arsenal i l'Escola de formació professional d'Enoturisme de Catalunya.