Ajuntament de Vilafranca del del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats sempre pels canals web i xarxes socials de fonts oficials i fiables, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Què cal tenir en compte

El paper dels centres educatius en el procés de preinscripció^

Tots els centres educatius sufragats amb fons públics (públics i privats concertats) tenen l'obligació d'admetre totes les sol·licituds de preinscripció que es presentin durant els dies previstos en el calendari oficial de preinscripció.

Els centres educatius, a través del tauler d'anuncis i mitjançant tots els sistemes d'informació pública de què disposin, han d'informar de:

 • L'oferta d'ensenyaments sufragats amb fons públics del centre i l'oferta de llocs escolars vacants.
 • L'àrea d'influència del centre per a cada ensenyament i, si escau, l'adscripció del centre a altres centres educatius per a la continuïtat dels estudis.
 • El projecte educatiu, els criteris de prioritat en l'admissió d'alumnes i, si escau, els criteris específics d'admissió establerts normativament per als ensenyaments postobligatoris que imparteix el centre.
 • Les activitats complementàries, si n'hi ha, les extraescolars i els serveis que s'ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies i l'aportació econòmica que, si escau, comporten.
 • El règim de finançament amb fons públics dels ensenyaments concertats i, si escau, el caràcter propi del centre, en el cas dels centres privats amb ensenyaments concertats.
 • Els preus públics o les taxes aplicables, quan s'escaigui.
 • Els ajuts que el centre rep de les administracions públiques per sufragar altres ensenyaments que també imparteix.
 • Els mitjans específics de què disposa el centre per adaptar-se a les exigències que requereixen determinades discapacitats dels alumnes.

Llistes que es fan públiques al llarg del procés^

Els centres publiquen les següents llistes del procés de preinscripció i matrícula:

 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • Llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
 • Llista ordenada definitiva de les sol·licituds al centre.
 • Llistes d'alumnes admesos: sol·licituds de preinscripció amb el centre assignat i sol·licituds assignades al centre amb indicació del centre de primera petició.
 • Llistes d'espera.
 • Llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió, i nombre de vacants resultants un cop finalitzat en procés.

En el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria aquestes llistes també les fan públiques les oficines municipals d'escolarització.

La publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional obre un termini per presentar, si escau, reclamacions davant el centre. Finalitzat aquest termini, l'òrgan corresponent del centre les resol.

Si en algun nivell de segon cicle d'educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria, el centre no ha pogut admetre tots els alumnes que l'havien demanat, es publica una llista d'espera on consten, ordenades d'acord amb l'ordre de petició, la puntuació definitiva i el número de desempat, les sol·licituds que han demanat aquell centre en primera opció o posteriors, sempre que no tinguin assignada una petició d'ordre anterior i, per tant, més prioritzada pel sol·licitant.

Totes aquestes llistes, i qualsevol altra que contingui dades personals, no es poden publicar per mitjans electrònics i s'han de publicar dins les dependències del centre.

Criteris de prioritat per a 2n cicle d'educació infantil, primària, ESO i batxillerat^

Quan per a un centre i nivell concret el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen uns criteris de prioritat per ordenar les sol·licituds. Les peticions de les sol·licituds de preinscripció s'ordenen de la manera següent:

a) En primer lloc, d'acord amb els criteris específics de prioritat. En el cas dels ensenyaments obligatoris i el batxillerat, les peticions preferents d'acord amb el criteri específic d'adscripció són prioritàries respecte les no preferents.

b) En segon lloc, d'acord amb la suma de puntuació corresponent als criteris generals de prioritat.

c) En tercer lloc, en igualtat de puntuació de criteris generals, d'acord amb la suma de la puntuació corresponent als criteris complementaris de prioritat.

Per desfer les situacions d'empat que es produeixen després d'aplicar els criteris de prioritat, l'ordenació de les sol·licituds es fa mitjançant un sorteig.

La falsedat o el frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, incloent si escau, la pèrdua de la plaça per al curs corresponent a la preinscripció. 

Qualsevol criteri no acreditat en el termini que s'estableixi no es considera a l'efecte de barem.

Criteri específic 

Són preferents les peticions a un centre i ensenyament on hi ha una relació d'adscripció amb el centre i ensenyament de procedència, i són no preferents aquelles on no existeix aquesta relació d'adscripció i també, segons l'ordre de les peticions dins la sol·licitud, les posteriors a una petició no preferent malgrat existeixi la relació d'adscripció.

Aquest criteri no s'aplica a l'educació infantil. Pel que fa a les adscripcions d'educació primària a educació secundària obligatòria corresponents als centres de secundària de Vilafranca per al curs 2019-2020, aquí les teniu: adscripcions EPRI-ESO Vilafranca.

En el cas de l'ESO i el batxillerat i pels centres de referència que es determinin, la prioritat per cursar simultàniament ensenyaments professionals de música o dansa, seguir programes esportius d'alt rendiment o ésser esportista d'alt nivell és major que la prioritat per adscripció.

Criteris generals

 • Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen: quan l'alumne té germans escolaritzats al centre o un pare o mare o tutor o tutora legal que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.
  • Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar.
  • La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un sol centre de secundària).​
 • Proximitat del domicili de l'alumne al centre o, si s'escau, proximitat del lloc de treball del pare o mere, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet:
  • Quan el domicili habitual és a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
  • Quan a instància del pare, la mare, el tutor o la tutora es pren en consideració, en lloc del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball i aquesta es troba dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.​
 • Renda anual de la unitat familiar: quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts
 • Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare o germans: quan l'alumne/a acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor/a o un germà/ana de l'alumne/a acredita una discapacitat igual o superior al 33% : 10 punts
 • Només en el cas del batxillerat, punts corresponents a la nota mitjana de l'expedient dels estudis que permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne o alumna encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, en ambdós casos, calculada amb dos decimals.

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Criteris de prioritat per a ensenyaments postobligatoris^

Pel que fa a l'ordenació de les sol·licituds d'ensenyaments postobligatoris, s'apliquen els criteris específics establerts a la normativa vigent i que es poden consultar al Decret 75/2007, de 27 de març , pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i a la resolució de preinscripció corresponent.

Sorteig públic^

Per tal de resoldre les situacions d'empat que es produeixen en aplicar els diferents criteris de prioritat, s'assigna aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada; aquest número es fa públic a la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional.

En els dies, els llocs i les hores indicades als calendaris de cada ensenyament s'efectuen els sorteigs públics per tal de determinar per a cada un dels ensenyaments el número a partir del qual es fa l'ordenació de les sol·licituds corresponents en cas d'empat.

Àrea d'influència^

La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l'accés. La llista de centres de proximitat a un domicili relaciona els centres on es pot obtenir la màxima puntuació a l'hora de sol·licitar una plaça escolar, si es demana en primera opció.

Per al segon cicle d'educació infantil i educació primària, qualsevol família que visqui a Vilafranca pot obtenir la màxima puntuació en sol·licitar un centre públic o privat concertat de la vila pel que fa al criteri del domicili habitual. Diem que Vilafranca no està zonificada, és una única zona educativa o àrea d'influècia.

Per a l'educació secundària obligatòria, l'àrea d'influència dels centres educatius de la vila pel que fa al criteri del domicili habitual inclou diversos municipis de la comarca: Avinyonet del Penedès, La Granada, Les Cabanyes, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Pacs del Penedès, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Santa Fe del Penedès, Vilafranca del Penedès i Vilobí del Penedès.

Imprès de sol·licitud de preinscripció^

Sol·licitud de preinscripció a ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria en centres educatius sufragats amb fons públics.

Aquí pots descarregar-te la Sol·licitud de preinscripció per al curs 2019-2020.

Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció^

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Treball, Afers Social i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen. 
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne en el cas que sigui major de 14 anys (o si té DNI encara que sigui menor de 14 anys). L'alumnat estranger podrà acreditar les dades d'identificació i filiació amb el NIE, el passaport o el llibre de família del seu país d'origen.
 • Quan l'alumnat estranger no pugui aportar algun document, es considerarà la documentació alternativa que aporti. Aquesta documentació la valorarà el director o titular del centre i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada sobre la seva acceptació.

En tots els casos que es demana original i còpia, l'original es retornarà un cop contrastat amb la còpia que se'n presenta.

 • Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE del sol·licitant, on ha de constar que viu amb la persona sol·licitant.

Informació sobre la plaça obtinguda^

L'escola sol·licitada en primer lloc és el referent principal d'informació. Aquest centre educatiu aplica el barem per establir l'ordre de prioritat i fa públiques les diferents llistes informatives. Si la família ho vol i així ho indica al full de preinscripció, també pot rebre informació de la seva situació a través de correu electrònic.

Quan acaba el termini de presentació de sol·licituds es fa pública una primera llista amb els barems que resulten de l'aplicació dels criteris, per tal que es pugui comprovar si s'ha puntuat correctament la sol·licitud i, si cal, formular una reclamació al propi centre.

Al final del procés, es fa pública la llista amb la relació d'alumnat admès en cada centre. Quan un alumne o alumna no ha pogut obtenir plaça al centre sol·licitat en primer lloc, se segueix l'ordre de preferència indicat en el seu full de preinscripció.

Per consolidar la plaça assignada a la llista d'admesos és imprescindible que es formalitzi la matricula al centre dins del període establert. En cas que no es faci, es considera que es renuncia a la plaça reservada.

Garantia de correcció del procés de preinscripció i matrícula^

La normativa estableix uns òrgans de garantia: els consells escolars de centre i les comissions de garanties d'admissió.

Els consells escolars de centre són òrgans de participació de la comunitat educativa de cada centre. Juntament amb la direcció, en el cas dels centres públics, i dels titulars, en el cas dels centres privats, són els responsables de la correcta aplicació de les normes que regulen el procediment d'admissió. 

Les comissions de garanties d'admissió, presidides per la Inspecció, vetllen per la transparència del procés i el compliment de la legalitat. També faciliten l'escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials i la distribució equilibrada de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.