Ajuntament de Vilafranca del del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats sempre pels canals web i xarxes socials de fonts oficials i fiables, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Oferta educativa

El nombre de vacants que s'ofereix al procés de preinscripció per a cada nivell es determina a partir de les places escolars establertes en aquell nivell, restant-hi la previsió d'alumnes que s'espera que hi accedeixin des del nivell inferior i el nombre d'alumnes que no promocionen de curs. Es considera repetidor qui ha de cursar de nou la totalitat del currículum corresponent a un curs determinat d'un pla d'estudis.

En el segon cicle d'educació infantil i en els ensenyaments obligatoris, les vacants s'actualitzen al llarg del període comprès entre la publicació de l'oferta inicial i l'assignació de places.

Al primer curs del segon cicle d'educació infantil i al primer curs de qualsevol ensenyament postobligatori, llevat del batxillerat de modalitats diferents a l'artístic i al batxillerat artístic en centres amb ensenyaments professionals integrats, no es fa cap reserva per a alumnes que promocionen del curs anterior.

Als efectes d'aconseguir una distribució equilibrada de l'alumnat, es preveu una reserva de places per a l'alumnat que presenti necessitats educatives específiques. Aquestes reserves són vigents fins al dia anterior a la publicació de les llistes d'admesos, quan ja s'han atès totes les sol·licituds que afecten aquests alumnes presentades durant el procés de preinscripció

La direcció general competent pot modificar el nombre de grups i places vistes les dades de preinscripció, les necessitats d'escolarització i escoltats els òrgans de garanties d'admissió. L'oferta final, que inclou les modificacions, es comunica i es fa pública pels mateixos mitjans que l'oferta inicial. L'assignació de places es fa d'acord amb aquesta oferta final.

Oferta inicial de places per als ensenyaments de P3 a 4t d'ESO a Vilafranca del Penedès per al curs 2020-2021.