Ajuntament de Vilafranca del del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats sempre pels canals web i xarxes socials de fonts oficials i fiables, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Obtenir plaça

Què s’ha de fer per obtenir una plaça escolar?^

Sol·licitar una plaça escolar és el que anomenem procés de preinscripció. Després del procés de preinscripció, quan ja està reservada la plaça, cal fer la matriculació per confirmar-ne la reserva. Preinscripció i matriculació configuren el procediment d'admissió de l'alumnat, el qual garanteix el dret a rebre una educació de qualitat, que compensi les desigualtats personals, econòmiques i socials de tot l'alumnat.

Al nostre país l'administració garanteix places suficients per escolaritzar tot l'alumnat entre els 3 i els 16 anys, corresponents al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria, tant en centres públics com en centres privats concertats, tots ells sostinguts amb fons públics, i n'assegura la gratuïtat de l'escolarització. Cal tenir en compte, però, que l'escolarització entre els 3 i els 6 anys, tot i no ser obligatòria, és del tot recomanable.

Pel que fa a l'educació infantil de primer cicle (llar d'infants), és de caràcter voluntari i tot i que l'oferta de places al nostre municipi és força elevada, no es pot garantir una cobertura universal. En aquest cas concret, l'oferta la configuren un total de quatre centres públics (les llars municipals d'infants) i quatre centres privats. Aquesta etapa no és gratuïta i les famílies han de fer front a una part del cost del servei. En el cas de les llars de titularitat municipal, el cost de la plaça està finançat en part per les administracions (Ajuntament i Diputació).

A Vilafranca el nombre de centres públics i privats concertats és prou elevat per garantir l'existència d'una àmplia oferta de qualitat i de proximitat, que afavoreix el desenvolupament personal, intel·lectual i social òptim de tot l'alumnat. Això és possible gràcies a la implicació del professorat i de les famílies que, juntament, configuren les diverses comunitats educatives dels centres educatius de la nostra vila. El dinamisme de les AMPA, la capacitat d'innovació pedagògica dels docents i el lideratge dels equips directius, són factors claus de cara a mantenir aquesta realitat.

L'Ajuntament de Vilafranca compta amb l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), que és un instrument de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat en el procés d'escolarització de l'alumnat als centres docents. L'oficina està situada al carrer Santa Maria 2, 1r pis.

Abans d'iniciar el procés de preinscripció i matricula^

Abans d'iniciar el procés de preinscripció i matrícula, és interessant que les famílies consultin la informació sobre:

  • L'oferta educativa a Vilafranca i les places dels ensenyaments sufragats amb diners públics.
  • Els criteris de prioritat en l'admissió d'alumnes.
  • Les activitats extraescolars i els serveis que ofereixen els diversos centres
  • La normativa vigent, el calendari i els procediments que s'han de seguir.

Aquesta informació es pot consultar a través dels centres o a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), situada al carrer Santa Maria 2, 1r pis.

Consideracions generals sobre el procés^

1. El procés de preinscripció i matrícula s'inicia amb la publicació de l'oferta inicial i finalitza amb la matriculació de l'alumne; aquests dos tràmits i totes les accions que hi estan relacionades es porten a terme segons els calendaris establerts.

2. Cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents:

  • Per ser admès per primera vegada en un centre per cursar qualsevol ensenyament sufragat amb fons públics.
  • Per accedir al segon cicle d'educació infantil.
  • Per accedir al batxillerat de la modalitat d'arts, a qualsevol modalitat de batxillerat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu o a qualsevol altre ensenyament postobligatori, encara que s'imparteixin en el mateix centre o aula on s'està matriculat, i per accedir al batxillerat si es prové d'una secció d'institut.
  • Per accedir a centres integrats (centres que imparteixen educació primària, educació secundària obligatòria o batxillerat i també ensenyaments de música o de dansa).
  • Per accedir als ensenyaments professionals de dansa en un centre integrat.
  • Per accedir als ensenyaments professionals de música en un centre integrat

3. La sol·licitud i la documentació acreditativa es pot presentar de la manera que us expliquem aquí.

4. És obligatori fer constar en la sol·licitud el número identificador de l'alumne en el cas que l'alumne hagi estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016 al segon cicle d'educació infantil, als ensenyaments obligatoris, al batxillerat o als cicles formatius de formació professional o d'arts plàstiques i disseny. La direcció del centre on hagi cursat aquests ensenyaments és la responsable de facilitar el número identificador de l'alumne a les famílies.

5. El formulari de sol·licitud s'ha de presentar durant el termini establert per a cada ensenyament al calendari del procés.

6. Qualsevol sol·licitud presentada abans de l'inici del període establert de presentació de sol·licituds té la consideració de nul·la. Les sol·licituds presentades després de finalitzar el període de presentació de sol·licituds però abans de finalitzar el període de reclamacions a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional s'admeten però s'hi fa constar que s'han presentat fora de termini.

7. Les sol·licituds presentades dins de termini tenen prioritat respecte les sol·licituds presentades fora de termini.

8. La presentació de més d'una sol·licitud per accedir a ensenyaments inclosos en un mateix procediment de preinscripció comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. S'entén que el procediment de preinscripció és el mateix quan ho és el model de formulari de sol·licitud.

9. En el cas dels menors d'edat, qui presenta i signa la sol·licitud de preinscripció, pare, mare, o el tutor o la tutora legal, es responsabilitza de la sol·licitud i que les peticions que s'hi consignen s'han fet amb l'acord de l'altre progenitor, cas que existeixi.