Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Obtenir plaça

Criteris d'assignació de plaça^

Els centres educatius de Catalunya ofereixen una quantitat limitada de places. Si el nombre de sol·licituds que les famílies heu fet en un centre determinat és superior al nombre de places que ofereix aquest mateix centre, pot passar que alguna de les famílies que l'hàgiu triat com a primera opció no hi obtingueu plaça. 
 
Per tant, com que alguns centres tenen una demanda d'inscripcions superior al nombre de matrícules que poden oferir, és important que feu constar, en la sol·licitud, el màxim nombre de centres que s'ajusten a les vostres prioritats, fins a un total de 10, ordenats segons les vostres preferències. 
 
Per decidir qui obté una plaça en un centre determinat i qui no, s'utilitza el sistema de puntuacions que anomenem barem. És un mètode objectiu que ordena la llista de sol·licituds de manera transparent i allunyada de qualsevol arbitrarietat. Les puntuacions s'obtenen a través de criteris diferents: el criteri específic d'adscripció del centre, els criteris de prioritat generals i els criteris de prioritat complementaris que serveixen per atorgar les places en cas d'empat. Tots aquests criteris estan establerts per llei, i cada cas té assignada una puntuació o barem. 
 
A partir d'aquí, s'assigna plaça als grups de sol·licitud amb el mateix barem, començant pels que tenen la puntuació més alta.
 

Criteri d'adscripció del centre^

Aquest criteri només s'aplica en el pas de l'educació primària a secundària i té com a objectiu garantir la continuïtat dels estudis obligatoris quan els alumnes passen de primària a secundària. Les escoles d'educació primària estan adscrites a un o més centres d'educació secundària obligatòria. 
 
Aquest criteri té prioritat per damunt de qualsevol altre. És a dir, totes les sol·licituds de preinscripció en un institut d'alumnes que hagin estudiat la primària en una escola adscrita, automàticament tindran prioritat en l'assignació de places per davant dels que provinguin d'altres centres no adscrits, i amb independència del barem de punts de la resta de criteris. 
 
Només en el cas que el nombre de sol·licituds d'alumnes de centres adscrits sigui superior al nombre de places de l'institut, entraran en joc els criteris generals i complementaris.
 

Criteris de prioritat generals i criteri complementari^

Els criteris de prioritat general són els següents:

1. Quan l'infant que opta a la plaça té germans o germanes que ja estudien al mateix centre educatiu o bé el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballi. Se sumen 40 punts. Aquest és el criteri que suma més puntuació en el barem de cada infant. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, o el pare o la mare hi treballa, també rebrà aquesta puntuació.

2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. Cada centre té una zona educativa que estableix el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies:

  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc se sumen 30 punts
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc se sumen 20 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.

Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare, la mare o el tutor o la tutora està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi però no en la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.

3. Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts. És a dir, si un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

4. Si algun membre de la família té una discapacitat se sumen 10 punts.
Quan l'infant mateix, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.

Pel que fa al criteri de prioritat complementari, és el següent:

1. Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals. Quan l'infant forma part d'una família monoparental o bé d'un família nombrosa sumarà 15 punts addicionals que li serviran per desempatar.

Recordeu que la documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i complementaris s'ha d'adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.
 

Assignació de places^

Un cop confirmades les sol·licituds de preinscripció dels alumnes provinents d'escoles adscrites, i un cop determinada la pertinència o no d'atorgar les puntuacions segons els criteris de prioritat generals, es fa la suma de la puntuació obtinguda. Cada centre educatiu ordena totes les sol·licituds que ha rebut segons les seves puntuacions, i les que tinguin una puntuació més alta són les que obtindran la plaça.
 
Si hi ha un empat en la puntuació de diferents sol·licituds i no hi ha prou places al centre per a totes, s'aplica el criteri de prioritat complementari. 
 
Finalment, si aquest criteri no és suficient, les sol·licituds s'ordenen a partir d'un número obtingut per sorteig, tenint en compte el número que prèviament ha estat atorgat a la sol·licitud de manera aleatòria.

Aplicació dels criteris d'adscripció i proximitat a Vilafranca del Penedès^

La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l'accés. En aquest sentit cal tenir en compte el següent:

  • Per al segon cicle d'educació infantil i educació primària, qualsevol família que visqui a Vilafranca del Penedès pot obtenir la màxima puntuació en sol·licitar un centre públic o privat concertat de la vila pel que fa al criteri del domicili habitual. Diem que Vilafranca no està zonificada, és una única zona educativa o àrea d'influècia. Per tant, qualsevol sol·licitud d'infants empadronats a Vilafranca i que demani plaça per a un nivell de P3 a 6è de primària en qualsevol centre de Vilafranca obtindrà els 30 punts.
  • Per a l'educació secundària obligatòria, l'àrea d'influència dels centres educatius de Vilafranca del Penedès pel que fa al criteri del domicili habitual inclou diversos municipis de la comarca: Avinyonet del Penedès, La Granada, Les Cabanyes, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Pacs del Penedès, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Santa Fe del Penedès, Vilafranca del Penedès i Vilobí del Penedès. Per tant, qualsevol sol·licitud d'alumnat empadronat en un d'aquests municipis i que demani plaça per a l'ESO en un centre educatiu de Vilafranca obtindrà els 30 punts.

Pel que fa al criteri d'adscripció, que només s'aplica en el pas de 6è de primària a 1r d'ESO, totes les escoles públiques dels diversos municipis que són de l'àrea d'influència de Vilafranca del Penedès per a l'educació secundària obligatòria (Avinyonet del Penedès, La Granada, Les Cabanyes, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Pacs del Penedès, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Santa Fe del Penedès, Vilafranca del Penedès i Vilobí del Penedès) estan adscrites a qualsevol dels instituts públics dde Vilafranca.

 

Accessibilitat