Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Preguntes més freqüents

Què és la preinscripció?^

Per obtenir plaça en una escola finançada amb fons públics (pública o privada concertada), primer de tot s'ha de fer la sol·licitud d'admissió. Això és la preinscripció, que s'ha de fer en uns dies concrets que es fixen oficialment.

Què és la matrícula?^

Després de la preinscripció, les escoles saben quantes sol·licituds tenen i estan en condicions d'informar de la plaça que es dóna a cada alumne/a. És el moment en què aquest/a ha de confirmar que realment vol la plaça. Això és la matrícula, que també s'ha de fer en uns dies concrets que es fixen oficialment.

Qui pot informar sobre la preinscripció?^

Els centres docents disposen de tota la informació que necessiteu i dels impresos per fer la sol·licitud de preinscripció. També podeu adreçar-vos a l'Oficina Municipal d'Escolarització. A més, durant el període concret de preinscripció que es marca oficialment, els centres organitzen trobades, visites i jornades de portes obertes perquè pugueu conèixer millor el seu funcionament, els serveis de què disposen i el projecte de centre o caràcter propi de cadascun.

De què us ha d'informar el centre?^

El centre us ha d'informar del seu projecte educatiu i de la seva oferta d'ensenyaments sufragats amb fons públics. També ha d'informar sobre els mitjans específics d'adaptació a les exigències que requereixen determinades discapacitats de l'alumnat. Els centres us han d'informar també de les activitats extraescolars o complementàries i dels serveis escolars que ofereixen així com de les quotes corresponents i del caràcter voluntari i no lucratiu d'aquestes activitats i serveis.

És obligatori el pagament de quotes en alguns centres?^

Els centres públics o privats concertats en cap cas poden percebre quantitats de les famílies per rebre els ensenyaments de caràcter gratuït, imposar a les famílies l'obligació de fer aportacions a fundacions o associacions, ni establir serveis obligatoris, associats als ensenyaments, que requereixin aportació econòmica per part de les famílies dels alumnes. S'exclouen d'aquesta categoria les activitats extraescolars, les complementàries, i els serveis escolars, que, en tot cas, tindran caràcter voluntari.

És obligatòria l'assignatura de religió?^

Els centres sufragats amb fons públics no poden establir cap mena de discriminació per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. La matriculació de l'alumnat a un centre públic o privat concertat suposa respectar el seu projecte educatiu, però això no dóna dret al centre a obligar a l'alumnat a rebre classes de religió. El respecte als drets de l'alumnat i de les seves famílies queda establert per la llei.

Es pot presentar més d'una sol·licitud de preinscripció?^

S'ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció. La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat. Únicament es podran presentar sol·licituds separades quan es refereixin a ensenyaments de tipus diferents entre ells.

Si només es pot presentar una sol·licitud, com es fa per demanar més d'un centre?^

A l'imprès de sol·licitud s'hi poden indicar tots els centres als quals voldria accedir l'alumne/a, relacionats per ordre de preferència.

Qui ha de sol·licitar la preinscripció?^

Tots els alumnes que han de començar l'educació infantil, o tots aquells alumnes que volen o han de canviar de centre o que no s'han matriculat el curs anterior.

S'ha de pagar, per fer la sol·licitud de preinscripció?^

Els centres sufragats amb fons públics (públics i privats concertats) no poden percebre cap quantitat en concepte de preinscripció o reserva de plaça o altres conceptes.

On s'ha de portar, la sol·licitud de preinscripció?^

La sol·licitud de preinscripció s'ha de portar al centre docent demanat en primer lloc. També es pot lliurar a l'Oficina Municipal d'Escolarització.

Com es fa presencialment?^

Ompliu l'imprès de sol·licitud indicant els centres sol·licitats per ordre de preferència. L'imprès es pot aconseguir a les escoles i a l'Oficina Municipal d'Escolarització. Cal que ompliu una sola sol·licitud. En cas contrari comportarà la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. En el cas d'alumnat amb necessitats educatives específiques, cal especificar-ho en el mateix full. Quan en un centre hi ha més sol·licituds que places, s'ha d'establir l'ordre de prioritat a partir d'uns barems. Podeu consultar els barems de prioritat d'admissió al web de la Generalitat de Catalunya.

Poden dir en algun centre docent que no admeten la sol·licitud de preinscripció?^

Tots els centres docents sufragats amb fons públics (públics i privats concertats) tenen l'obligació d'admetre totes les sol·licituds de preinscripció que es presentin durant els dies previstos en el calendari oficial de preinscripció.

És possible que l'alumne/a no sigui admès al centre docent sol·licitat en primer lloc?^

Sí, perquè pot ser que les vacants que ofereix el centre siguin ocupades per alumnes amb puntuació més alta, d'acord amb el barem de prioritat, o amb necessitats educatives específiques.

Quins alumnes tenen preferència a l'hora d'assignar les places?^

Per assignar les places, quan en un centre docent hi ha més sol·licituds que vacants, s'aplica un barem de prioritat d'admissió, que és públic i té en compte diversos criteris específics i generals. El sistema prioritza el centre sol·licitat en primer lloc. Tots els centres han de reservar unes places destinades a alumnes amb necessitats educatives específiques.

Quan se sap si l'alumne/a ha estat admès/esa?^

Tota la informació relativa al procés d'admissió, la trobareu al centre sol·licitat en primer lloc i a l'Oficina Municipal d'Escolarització. Quan s'acaba el termini de presentació de sol·licituds es fa pública la llista baremada, perquè es pugui comprovar si s'ha puntuat correctament la sol·licitud de preinscripció i, si cal, formular una reclamació. Al cap d'uns quants dies es fa pública la llista d'alumnes admesos en cada centre. L'alumne/a ja es pot matricular, i ho ha de fer dins del període establert.

Qui vetlla per la correcció del procés de preinscripció i matrícula?^

En cada àrea escolar existeix una comissió d'escolarització presidida per la Inspecció d'Ensenyament amb representants dels ajuntaments, dels centres docents i de les associacions de mares i pares d'alumnes, que té, entre altres, la funció de vetllar per la transparència del procés.