Ajuntament de Vilafranca del del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats sempre pels canals web i xarxes socials de fonts oficials i fiables, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

Llars municipals d'infants

Les llars municipals d'infants^

A Vilafranca hi ha quatre llars municipals d'infants, que són:

El Parquet
Capacitat: aules per a infants de 0-1, d'1 a 2 i de 2 a 3 anys
Adreça: Avda. Europa, 20
Telèfon: 93 817 48 26
Correu-e: elparquet@vilafranca.org 

Codi de centre: 08065500
 

L'Enxaneta
Capacitat: aules per a infants d'1 a 2 anys i de 2 a 3 anys
Adreça: Pl. Fèlix Mestre Nutó, 2
Telèfon: 93 892 08 91
Correu-e: enxaneta@vilafranca.org 

Codi de centre: 08045793


 

 


 

Lola Anglada
Capacitat: aules per a infants d'1 a 2 i de 2 a 3 anys
Adreça: c/ Amàlia Soler, 142
Telèfon: 93 890 07 05
Correu-e: lolaanglada@vilafranca.org 

Codi de centre: 08045811


 

 

 

 

Sol Solet
Capacitat: aules per a infants d'1 a 2 anys i de 2 a 3 anys
Adreça: c/ St. Antoni M. Claret, 6-8
Telèfon: 93 890 27 82
Correu-e: solsolet@vilafranca.org

Codi de centre: 08045801

 

 

 

Trets d'identitat

Les llars tenen per objectiu afavorir que els nens i les nenes que hi assisteixen siguin feliços, actius i autònoms

Aquest objectiu general es concreta en:

 • Oferir un espai i uns materials que estimulin els nens i les nenes des del punt de vista motriu, cognitiu i afectiu.
 • Establir amb els infants relacions afectuoses i de respecte, creant un clima de seguretat i de confiança. 
 • Afavorir la col·laboració de les famílies amb les llars per donar coherència a la tasca educativa que comparteixen. La llar complementa la família i no pretén substituir-la.
 • Les quatre llars municipals segueixen una mateixa línia pedagògica. Cada grup d'infants té un/a educador/a o tutor/a que n'és el referent, i es compta amb altres professionals que donen suport a l'aula.

Portes obertes i reunions virtuals^

A causa de la situació actual d'excepcionalitat pels efectes de la COVID-19, enguany no s’han pogut fer les jornades de portes obertes de forma presencial, per la qual cosa s’han habilitat noves opcions, perquè pugueu conèixer els centres de llars municipals d'infants i resoldre dubtes amb les educadores responsables.

•    Conegueu les nostres llars municipals d’infants a través d’aquest vídeo:


•    Reunions online amb les directores de les llars municipals d’infants
Hi haurà quatre sessions, per atendre el màxim nombre de persones, en les quals s’explicarà el funcionament de les llars d’infants i s’aclariran els dubtes que plantegin les famílies.

Dies: 21 o 26 de maig
Horari: De 10 a 11h o de 18 a 19h


  

Calendari de preinscripció i matrícula^

 • Publicació de l'oferta inicial: 18 de maig de 2020.
 • Període de presentació telemàtica de sol·licituds: del 20 al 29 de maig de 2020.
 • Període de presentació presencial de sol·licituds (amb cita prèvia): del 26 al 29 de maig de 2020.
 • Publicació de les sol·licituds amb la puntuació provisional: 5 de juny de 2020.
  Podeu consultar les llistes provisionals en aquest enllaç
 • Reclamació a les llistes provisionals: 8, 9 i 10 de juny de 2020.
 • Sorteig de número de desempat: 8 de juny de 2020.
  El número de sorteig és el 170.
 • Publicació de les llistes definitives d'admesos: 12 de juny de 2020.
 • Podeu consultar les llistes definitives en aquest enllaç
 • Període de matrícula: del 17 al 23 de juny.

Fora d'aquest període, cal adreçar-se a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), al carrer Santa Maria, núm. 2, 1r pis (telèfon 938920358).

 

Criteris de prioritat i barem a aplicar

Criteris generals

Existència de germans o germanes escolaritzats a les llars municipals d'infants o si el pare, la mare, el tutor o la tutora hi treballen
Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats en alguna de les quatre llars municipals d'infant o el pare, la mare, el tutor o la tutora hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.
Aquest criteri és aplicable a infants en situació d'acolliment familiar.

Proximitat del domicili de l'alumne o l'alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora
Quan els pares o tutors legals estiguin empadronats i visquin efectivament a Vilafranca del Penedès: 30 punts.
Quan a instància del pare, la mare, el tutor o la tutora es prengui en consideració, en lloc del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball i aquest estigui a Vilafranca del Penedès: 20 punts.
Els criteris inclosos en aquest apartat són excloents i s'aplicarà el més favorable d'ells.

Renda anual de la unitat familiar
Quan el pare, la mare, el tutor o la tutora són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

Discapacitat de l'alumne o alumna, el pare, la mare, un germà o una germana
Quan l'alumne o alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germna de l'alumne o l'alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris

Ordenades les sol·licituds d'acord amb els criteris prioritaris, en cas d'igualtat de puntuació de les sol·licituds s'han d'aplicar els criteris complementaris:
Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
Famílies en què treballen tots dos progenitors/tutors (o un sol progenitor en el cas de les famílies monoparentals) són treballadors en actiu: 5 punts.
Famílies en què, treballant tots dos progenitors (o un de sol en cas de les famílies monoparentals), un d'ells -o tots dos- està/an d'excedència i es reinicorporarà/an a la feina no més tard del dia 1 d'octubre de 2020:  5 punts.

Informació de les llars municipals per al curs 2020-2021^

A causa de la crisi sanitària derivada de la COVID19, a hores d’ara no podem garantir que es mantinguin les condicions organitzatives previstes per al proper curs 2020-2021 pel que fa a calendari, horaris i organització dels grups d’infants, ja que estem subjectes a les directrius que fixin les autoritats sanitàries i educatives competents.

Calendari curs 2020-2021

 • Inici de curs: 4 de setembre de 2020.
 • Acabament de curs: 2 de juliol de 2021.
 • Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021, tots dos inclosos.
 • Vacances de Setmana Santa: del 29 de març al 5 d'abril de 2021.

Horari curs 2020-2021

Matí:

Entrada:

 • de 9 a 9.30h per al infants de les aules de 2-3 anys.
 • de 9 a 10h per al infants de les aules d'1-2 anys

Sortida:

 • de les 12.15 a les 12.25h
 • de les 12.45 a les 13h

Tarda:

Entrada:

 • de 15 a 15.30h

Sortida:

 • de les 16.30 a les 17h

Horaris especials:

 • Al migdia hi ha servei de menjador de 13 a 15h, a totes les llars
 • Horari ampliat al matí, de les 8 a les 9h, a la llar El Parquet i a la llar Lola Anglada.
 • Horari d'adaptació: al mes de setembre es fa un horari especial per facilitar l'adaptació dels infants a la llar. Es redueix el nombre d'infants per grup i només s'assisteix unes hores al dia.

Quotes curs 2020-2021

 • Per inscripció: 55,19€/anuals
 • Quota mensual famílies no residents a Vilafranca del Penedès : 363,83€

S'estableixen diferents categories de bonificacions per a les famílies que resideixen a Vilafranca (tot el nucli familiar ha d'estar-hi empadronat), en funció de la renda equivalent de la unitat familiar.

Aquest sistema de bonificacions fa que les tarifes resultants siguin inferiors al cost real de prestació del servei i té per objectiu oferir a la població de Vilafranca uns serveis educatius públics de qualitat amb uns preus ajustats a la capacitat econòmica de les famílies. Les famílies interessades en sol·licitar-les hauran de fer-ho en el moment de fer la inscripció.

El concepte d'unitat familiar que es tindrà en compte és el següent:

 1. En cas de matrimoni (modalitat 1): La que integran els cònjuges no separats legalment i, si en tenen:
  • Els fills menors, amb excepció dels que viuen indepentment dels pares amb el seu consentiment.
  • Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada. La majoria d'edat s'adquireix als 18 anys.
 2. Si no hi ha vincle matrimonial o en els casos de separació legal (modalitat 2): La que formen els fills que conviuen amb un o tots dos tutors legals i reuneixen els requisits especificats per a la modalitat 1.

Pel que fa a la renda equivalent, és el total d'ingressos bruts anuals de la unitat familiar dividit pel nombre equivalent de membres que la compesen. El nombre equivalent de membres de la unitat familiar es clacula sumant:

 • 1 unitat pel primer adult.
 • 0,5 unitats a la resta de membres amb 14 anys d'edat o més.
 • 0,3 unitats als menors de 14 anys d'edat.
 • a les famílies monoparentals se'ls afegirà 0,5 unitats.
 • a les famílies amb algun membre amb una discapacitat igual o superior al 33% se'ls afegirà 0,3 unitats.

Un cop aplicades les bonificacions, les tarifes per assistència a la llar (de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h) seran les següents:

Quotes mensuals segons la renda equivalent familiar

 • Categoria A ( fins a 8.000,00€ de renda equivalent) 38,84€/mes
 • Categoria B (entre 8.000,01€ i 12.750,00€ de renda equivalent) 67,45€/mes
 • Categoria C (entre 12.750,01€ i 17.000,00€ de renda equivalent) 87,89€/mes
 • Categoria D (entre 17.000,01€ i 25.500,00€ de renda equivalent) 117,53€/mes
 • Categoria E (entre 25.500,01€ i 34.000,00€ de renda equivalent) 136,95€/mes
 • Categoria F (superior a 34.000,00€ de renda equivalent) 182,94€/mes

Aquí teniu una calculadora en format excel perquè pugueu calcular la quota vosaltres mateixos. Aquest tràmit no té validesa a l'efecte de la matrícula. L'objectiu és orientar les famílies sobre el cost aproximat de la quota mensual en funció de les variables que consten a la calculadora abans de formalitzar la matrícula ofical del curs escolar 2020-2021 

 • Quotes per a ús fix de serveis complementaris:
  • Ampliació horària de 8 a 9h: 27,59 €/mes
  • Ampliació horària de 13 a 15h (usuaris menjador): 76,65 €/mes
  • Àpat diari: 4,47 €/dia
  • Pel que fa als serveis complementaris d'ús fixe, per a les categories A i B, s'estableix una bonificació del 30% sobre les tarifes d'aquests serveis.
    
 • Quotes per a ús esporàdic de serveis complementaris:
  • Ampliació horària de 8 a 9h: 5,09 €/dia
  • Permanència de 13 a 15h més àpat: 13,90 €/dia