Ajuntament de Vilafranca del del Penedès

Llars municipals d'infants

Les llars municipals d'infants^

A Vilafranca hi ha quatre llars municipals d'infants, que són:

El Parquet
Capacitat: aules per a infants de 0-1, d'1 a 2 i de 2 a 3 anys
Adreça: Avda. Europa, 20
Telèfon: 93 817 48 26
Correu-e: elparquet@vilafranca.org 

Codi de centre: 08065500
 

L'Enxaneta
Capacitat: aules per a infants d'1 a 2 anys i de 2 a 3 anys
Adreça: Pl. Fèlix Mestre Nutó, 2
Telèfon: 93 892 08 91
Correu-e: enxaneta@vilafranca.org 

Codi de centre: 08045793


 

 


 

Lola Anglada
Capacitat: aules per a infants de 0-1, d'1 a 2 i de 2 a 3 anys
Adreça: c/ Amàlia Soler, 142
Telèfon: 93 890 07 05
Correu-e: lolaanglada@vilafranca.org 

Codi de centre: 08045811


 

 

 

 

Sol Solet
Capacitat: aules per a infants d'1 a 2 anys i de 2 a 3 anys
Adreça: c/ St. Antoni M. Claret, 6-8
Telèfon: 93 890 27 82
Correu-e: solsolet@vilafranca.org

Codi de centre: 08045801

 

 

 

Trets d'identitat

Les llars tenen per objectiu afavorir que els nens i les nenes que hi assisteixen siguin feliços, actius i autònoms

Aquest objectiu general es concreta en:

 • Oferir un espai i uns materials que estimulin els nens i les nenes des del punt de vista motriu, cognitiu i afectiu.
 • Establir amb els infants relacions afectuoses i de respecte, creant un clima de seguretat i de confiança. 
 • Afavorir la col·laboració de les famílies amb les llars per donar coherència a la tasca educativa que comparteixen. La llar complementa la família i no pretén substituir-la.
 • Les quatre llars municipals segueixen una mateixa línia pedagògica. Cada grup d'infants té un/a educador/a o tutor/a que n'és el referent, i es compta amb altres professionals que donen suport a l'aula.

Informació de les llars municipals per al curs 2019-2020^

Calendari curs 2019-2020

 • Inici de curs: 5 de setembre de 2019.
 • Acabament de curs: 26 de juny de 2020.
 • Del 29 de juny al 10 de juliol s'oferirà un servei d'activitat d'estiu amb horaris, grups, funcionament i quota diferents de la resta del curs.
 • Vacances de Nadal: Del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener del 2020, tots dos inclosos
 • Vacances de Setmana Santa: Del 6 al 13 d'abril del 2020, tots dos inclosos.
 • Dies de lliure disposició: Pendent d'aprovació.


Horari curs 2019-2020

Matí:

Entrada:

 • de 9.00 h a 9.30 h per al infants de les aules de 2-3 anys.
 • de 9.00 h a 10.00 h per al infants de les aules d'1-2 anys

Sortida:

 • de les 12.15 h a les 12.25 h
 • de les 12.45 h a les 13.00 h

Tarda:

Entrada:

 • de 15.00 h a 15.30 h

Sortida:

 • de les 16.30 h a les 17.00 h

Horaris especials:
- Al migdia hi ha servei de menjador de 13.00 h a 15.00 h, a totes les llars
- Horari ampliat al matí, de les 7.50 h a les 9.00 h, a la llar El Parquet i a la llar Lola Anglada.
- Horari d'adaptació: al mes de setembre es fa un horari especial per facilitar l'adaptació dels infants a la llar. Es redueix el nombre d'infants per grup i només s'assisteix unes hores al dia.
 


Quotes curs 2019-2020

 • Per inscripció: 55,19€/anuals
 • Quota mensual famílies no residents a Vilafranca del Penedès : 363,83€

S'estableixen diferents categories de bonificacions per a les famílies que resideixen a Vilafranca (tot el nucli familiar ha d'estar-hi empadronat), en funció de la renda equivalent de la unitat familiar.

Aquest sistema de bonificacions fa que les tarifes resultants siguin inferiors al cost real de prestació del servei i té per objectiu oferir a la població de Vilafranca uns serveis educatius públics de qualitat amb uns preus ajustats a la capacitat econòmica de les famílies. Les famílies interessades en sol·licitar-les hauran de fer-ho en el moment de fer la inscripció.

El concepte d'unitat familiar que es tindrà en compte és el següent:

 1. En cas de matrimoni (modalitat 1): La que integran els cònjuges no separats legalment i, si en tenen:
 • Els fills menors, amb excepció dels que viuen indepentment dels pares amb el seu consentiment.
 • Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada. La majoria d'edat s'adquireix als 18 anys.
 1. Si no hi ha vincle matrimonial o en els casos de separació legal (modalitat 2): La que formen els fills que conviuen amb un o tots dos tutors legals i reuneixen els requisits especificats per a la modalitat 1.

Pel que fa a la renda equivalent, és el total d'ingressos bruts anuals de la unitat familiar dividit pel nombre equivalent de membres que la compesen. El nombre equivalent de membres de la unitat familiar es clacula sumant:

 • 1 unitat pel primer adult.
 • 0,5 unitats a la resta de membres amb 14 anys d'edat o més.
 • 0,3 unitats als menors de 14 anys d'edat.
 • a les famílies monoparentals se'ls afegirà 0,5 unitats.
 • a les famílies amb algun membre amb una discapacitat igual o superior al 33% se'ls afegirà 0,3 unitats.

 

Un cop aplicades les bonificacions, les tarifes per assistència a la llar (de 9.00 a 13.00 h i de 15.00 a 17.00 h) seran les següents:

Quotes mensuals segons la renda equivalent familiar

 • Categoria A ( fins a 8.000,00€ de renda equivalent) 38,84€/mes
 • Categoria B (entre 8.000,01€ i 12.750,00€ de renda equivalent) 67,45€/mes
 • Categoria C (entre 12.750,01€ i 17.000,00€ de renda equivalent) 87,89€/mes
 • Categoria D (entre 17.000,01€ i 25.500,00€ de renda equivalent) 117,53€/mes
 • Categoria E (entre 25.500,01€ i 34.000,00€ de renda equivalent) 136,95€/mes
 • Categoria F (superior a 34.000,00€ de renda equivalent) 182,94€/mes

Aquí teniu una calculadora en format excel perquè pugueu calcular la quota vosaltres mateixos. Aquest tràmit no té validesa a l'efecte de la matrícula. L'objectiu és orientar les famílies sobre el cost aproximat de la quota mensual en funció de les variables que consten a la calculadora abans de formalitzar la matrícula ofical del curs escolar 2019-2020 

 • Quotes per a ús fix de serveis complementaris:
  • Ampliació horària de 7.50 h a 9.00 h: 27,59 €/mes
  • Ampliació horària de 13.00 h a 15.00 h (usuaris menjador): 76,65 €/mes
  • Àpat diari: 4,47 €/dia
  • Pel que fa als serveis complementaris d'ús fixe, per a les categories A i B, s'estableix una bonificació del 30% sobre les tarifes d'aquests serveis.
    
 • Quotes per a ús esporàdic de serveis complementaris:
  • Ampliació horària de 7.50 h a 9.00 h: 5,09 €/dia
  • Permanència de 13 h a 15 h més àpat: 13,90 €/dia

 

Calendari de preinscripció i matriculació

 • Publicació de l'oferta inicial: 7 de maig de 2019.
 • Presentació de sol·licituds: del 8 al 17 de maig de 2019 ( ambdós inclosos).
 • Publicació de les sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 de maig de 2019.
 • Reclamació a les llistes provisionals: 27, 28 i 29 de maig de 2019.
 • Sorteig de número de desempat: 27 de maig de 2019.
 • Publicació de les llistes definitives d'admesos: 5 de juny de 2019.
 • Període matrícula: del 10 al 14 de juny de 2019.

 Fora d'aquest període, cal adreçar-se a l'OME, al carrer Santa Maria, número 2, 1r pis. Telèfon: 938920358

 

Criteris de prioritat i barem a aplicar.

Criteris generals

Existència de germans o germanes escolaritzats al centre o si el pare, la mare, el tutor o la tutora hi treballen

Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats al centre o el pare, la mare, el tutor o la tutora hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.

Aquest criteri és aplicable a infants en situació d'acolliment familiar.

Proximitat del domicili de l'alumne o l'alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora

Quan els pares o tutors legals estiguin empadronats i visquin efectivament a Vilafranca del Penedès: 30 punts.

Quan a instància del pare, la mare, el tutor o la tutora es prengui en consideració, en lloc del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball i aquest estigui a Vilafranca del Penedès: 20 punts.

Els criteris inclosos en aquest apartat són excloents i s'aplicarà el més favorable d'ells.

Renda anual de la unitat familiar

Quan el pare, la mare, el tutor o la tutora són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

Discapacitat de l'alumne o alumna, el pare, la mare, un germà o una germana

Quan l'alumne o alumna, el pare, la mare, el tutor o la tutora, un germà o una germna de l'alumne o l'alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris

Ordenades les sol·licituds d'acord amb els criteris prioritaris, en cas d'igualtat de puntuació de les sol·licituds s'han d'aplicar els criteris complementaris:

Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

 Famílies en què treballen tots dos progenitors/tutors (o un sol progenitor en el cas de les famílies monoparentals) són treballadors en actiu: 5 punts.

Famílies en què, treballant tots dos progenitors (o un de sol en cas de les famílies monoparentals), un d'ells -o tots dos- està/an d'excedència i es reinicorporarà/an a la feina no més tard del dia 1 d'octubre de 2019:  5 punts.